מאת:
קטגוריה: הלכות שבת
הלכות לחם משנה בשבת, מה עושה אדם שאין לו לחם משנה, האם לחם שרוף או קפוא עולה ללחם משנה.
א. אם אין לו לחם שני ללחם משנה, רשאי הוא לצרף ללחם משנה לחם שאול, שמחזירו לבעליו בשלימות לאחר הברכה והבציעה של ככרו, ואין צורך שיהיו שני הלחמים דוקא משלו. וכן רשאי לצרף ללחם משנה חלה קפואה מהפריג'ידר, אפילו שלא ראוייה עתה לאכילה.

ב. אם החלה שרוצים לצרפה ללחם משנה נמצאת בתוך שקית ניילון, נכון לכתחילה להוציאה מהשקית ניילון בשעת הברכה. וחלה פרוסה הנתונה בתוך שקית ניילון- אינה נחשבת ללחם משנה.

ג. יש להקפיד לקחת ללחם משנה לחמים שבכל אחד מהם יש לפחות כשיעור כזית.

ד. לחם שנחרך (נשרף) בשעת אפייה עד שלא ניתן לאכול את החלק שנחרך, אם יש לו לחם אחר יקח לחם אחר, ואם אין לו לחם אחר, יוכל לצרפו ללחם משנה, ולא יגרור את המקום שנחרך אלא רק לאחר ברכת המוציא כדי שהיה שלם בשעת הברכה. אבל אם הלחם נחרך רק מעט, כך שאפילו אם יגרור את המקום שנחרך עדיין ייראה שלם- יש לגוררו לפני הברכה.

ה. מי שיש לו רק לחם אחד ואין לו עוד לחם נוסף לצרפו ללחם משנה, לא יחלק את הלחם לשני חלקים כדי שיהיו לו שני חצאי לחם ללחם משנה, אלא יברך על לחם אחד שלם, וטוב יעשה אם יוכל לצרף עוגה שלמה ללחם, ויועיל זה בשעת הדחק לקיים מצות לחם משנה. ואם אין לו עוגה שלמה יצרף פרוסת לחם עם הלחם השלם ויברך עליהם. ואם אין לו אפילו לחם אחד שלם יקח שתי פרוסות לחם ויברך עליהם, כדי שהיה שינוי מימי החול שמברך רק על פרוסה אחת. וכל זה בשעת הדחק. אבל לכתחילה יש להקפיד לקחת שני לחמים שיהיו שלים לגמרי.

ו. אם יש לו רק לחם אחד שלם, רשאי לצרף מצה שלמה ללחם משנה, ויקפיד שהמצה לא תהיה סדוקה או שבורה. וכן רשאי לצרף חלה מתוקה ללחם משנה.

ז. אם יש לו רק לחם אחד שלם, רשאי לצרף אליו לחם חלבי (כגון שנילוש בחלב וכיוצא בזה) לסעודה שאוכל בה בשר, ויבצע על הלחם שאינו חלבי. (ולאחר הבציעה יסירנו מהשולחן, שלא יטעה ויאכלו עם בשר).

ח. לכתחילה יש לאכול שיעור כזית מהלחם משנה, ומכל מקום אם בני הבית מרובים ואין כזית לכל אחד מהלחם משנה, או שמחמת בריאותו צריך לאכול מלחם אחר, מספיק לטעום פחות מכזית מהלחם משנה וישלימו אכילתם מלחם אחר, ויהדר ששאר הלחם יהיה ליד הלחם משנה בשעת הבציעה.

ט. גם הנשים חייבות בלחם משנה. ולכן אם אוכלות לבדן חייבות לבצוע על שתי ככרות. וכשבעל הבית בוצע יכוון להוציא אותן ידי חובה בברכתו, וגם הן יכוונו לצאת ידי חובת לחם משנה.

י. סעודת ליל שבת וסעודת שחרית צריך לעשות דוקא בפת. ולכתחילה יש לאכול מעט יותר מכביצה (60 גרם), אבל מי שקשה לו אכילת הפת, די לו שיאכל כזית (30 גרם) בלבד. (וכשאוכל רק כזית יטול ידיו בלי ברכה).

אהבתם? תנסו גם את אלו

תכנים אחרונים מאת הרב אהרן זכאי