מנהגי ספירת העומר

מאת: 
קטגוריה: ספירת העומר
ת. פרסום: 18 אפריל 2013
מנהגי אבלות הנוהגים בימי ספירת העומר עקב פטירת תלמידי רבי עקיבא.
הגמרא ביבמות ( דף סב' עמוד ב') אומרת שהיו לרבי עקיבא שנים עשר אלף זוגות (היינו עשרים וארבע אלף תלמידים) וכולם מתו מפסח ועד עצרת מפני שלא נהגו כבוד זה בזה ונשאר העולם שמם עד שבא רבי עקיבא לרבותינו ולימד את רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר והם העמידו את התורה מאותו הדור והלאה ולכן נהגו בכל קהילות עם ישראל להתאבל על מיתת תלמידי רבי עקיבא.
המנהגים העיקרים הם ארבע:
1.לא לישא אישה.
2. לא להסתפר וכן להתגלח בין שער ראש בין שער זקן
3. שלא לשמוע שירים עם מנגינה (וכל זה דווקא שאסור לשמוע בספירת העומר זה שירים של קודש שהם שירים ותשבחות להשם יתברך אבל שירים עגבים אסור בלאו הכי כל השנה).
4.שלא לעשות ריקודים ומחולות. וכן יש עוד כמה מנהגים.

לדעת הספרדים כל המנהגים שנוהגים שלא לעשות בימי העומר זה עד לד' בעומר בבוקר, אחר הנץ החמה הותרו כל המנהגים אבל מנהג האשכנזים יש כמה מנהגים יש כאלו שנהגו את המנהגים עד לג' בעומר ומשם והלאה אינם נוהגים עוד מנהגי העומר,ויש כאלו שנהגו כל ימי הספירה לנהוג את מנהגי העומר חוץ מיום לג' בעומר,ויש עוד כמה מנהגים אצלם.
אף על פי שמעיקר הדין מי שלא קיים מצות פריה ורביה (היינו שאין לו לא בן לא בת)יכול להינשא בימי הספירה מכל מקום נהגו שלא לישא אישה עד לד' לעומר(למנהג הספרדים) בבוקר ואין לשנות את המנהג אלא אם כן זה שעת הדחק ובמקום צורך גדול וישאלו מורה הוראה שבקי בהלכה.
הנה מנהג הספרדים שלא להסתפר ולהתגלח עד לד' לעומר בבוקר( אחר נץ החמה) וכן דעת מרן השולחן ערוך( סימן תצג' סעיף ב').והנה דעת הרדב"ז(רבי דוד בן זמרא שהיה חי בתקופת מרן השולחן ערוך) חלק ב' סימן תרפ"ז כתב "שהוא בעצמו היה נוהג להסתפר בראש חודש אייר וכן נהגו רוב העולם" עד כאן קיצור לשונו ולכן אלו שרגילים לגלח את הזקן והם מצטערים הרבה בגידול הזקן ורוצה לסמוך על דעה זו יש לו על מה שיסמוך(ודווקא לענין שער הזקן אבל לענין תספורת צריך להמתין עד לד' לעומר בבוקר). אך נשים מותר להם להסתפר בעומר ואין להחמיר עליהם כלל.

מותר לסנדק ולאבי הבן וכן למוהל להסתפר ולהתגלח לכבוד המילה מפני שאצלם זה נחשב יום טוב ואם אינם יכולים להסתפר ולהתגלח ביום המילה אז רשאים להסתפר ולהתגלח ביום שלפני המילה וכן אותו הדין לגבי חתן בר מצוה מותר להסתפר ביום הבר מצוה שלו.
מותר לעשות סעודת מצוה כגון פדיון הבן וחתן בר מצוה שחלו בימי הספירה אפילו לפני לג' לעומר וגם מותר בסעודת מצוה זו לשמוע שירים של קודש עם מנגינה וכן מותר לרקוד בשמחת מצוה זו (ודווקא ריקודים עם הפרדה ויש מחיצה בין גברים לנשים אבל אם אין הפרדה והריקודים מעורבים הדבר הזה אסור מעיקר הדין כל השנה),אולם אם עושים את סעודת הבר מצוה שלא בזמנו כגון שהקדימו יום אחד או איחרו יום אחד ראוי להחמיר שלא לשמוע שירים.
וכן אסור לשמוע שירים בסעודה שלפני המילה(סעודת יצחק)מפני שאין זה נחשב לסעודת מצוה.
מותר לשיר שירים קודש בפה לכבוד השם יתברך בכל ימי הספירה.
מותר לגזוז ציפורניים בימי הספירה בין אנשים בין נשים.
בהלכה הבאה נדון בעניין לשמוע שירים ביום לג' בעומר לכבוד ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי בסיעתא דשמיא.