דיני ספירת העומר

מאת: 
קטגוריה: ספירת העומר
ת. פרסום: 16 אפריל 2013
מספר דינים והלכות כיצד מברכים על ספירת העומר.
א.מצות ספירת העומר צריך לספור אותה בשפתיו ולהוציאה בפיו ולא מועיל שסופר בהרהור ולכן אם ספר בהרהור לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולספור בפה.
ולכתחילה צריך להשמיע לאזנו ואם לא השמיע לאזנו אלא ספר בשקט יצא ידי חובה.

ב. מרן בשולחן ערוך סימן תפט' סעיף א' כתב שצריך לספור ספירת העומר בעמידה וחכמים סמכו דין זה שצריך לספור אותה בעמידה על מה שנאמר בתורה "מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות" אל תקרי בקמה אלא בקומה(בעמידה) (וכן יש עוד מצות שצריכים לעשותה בעמידה כמו ציצית וכדומה). ומכל מקום אם ספר בישיבה יצא ידי חובה. וזקן וחולה שקשה להם לעמוד רשאים לכתחילה לספור ספירת העומר בעמידה.

ג. נוסח ברכת ספירת העומר "ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצותיו וציונו על ספירת העומר"(ואע"פ שכתבנו בהלכה הקודמת שמצות ספירת העומר היום היא מדרבנן אז איך שייך לומר וציונו מכל מקום אפשר לומר וציונו כיון שהתורה אמרה ועשית ככל אשר יורוך שיש מצוה לשמוע בקול חכמים וכמו שמברכים על נרות חנוכה וכדומה אע"פ שהם מצות דרבנן). ויברך הברכה ואז יספור את העומר ולא יפסיק בין הברכה לספירה ומכל מקום אם ספר בלא ברכה יצא ידי חובה משום שאין המצוות מעכבות.

ד. צריך לומר היום כך וכך "לעומר"(עם האות ל' ולא לומר "בעומר" עם האות ב').
וכן שסופר ימים ושבועות צריך לומר (לדוגמא) היום שבעה ימים לעומר שהם שבוע אחד ולא יאמר היום שבעה ימים שהם שבוע אחד לעומר והטעם שצריך לומר לעומר אחרי הימים ולא אחרי השבועות משום שעיקר הספירה היום שאין בית מקדש זה הימים והשבועות זה רק זכר למקדש זכרון בעלמא.

ה. זמן ספירת העומר הוא בלילה ולכתחילה צריך לספור אחר צאת הכוכבים שהוא כשלוש עשרה דקות זמניות אחר השקיעה ואם שכח לספור בתחילת הלילה יכול לספור בברכה כל הלילה ואם שכח לספור בלילה וכבר הגיע היום פסק מרן השולחן ערוך (סימן תפט' סעיף ז') שיספור ביום בלא ברכה אבל מכאן והלאה יכול לספור כל יום בברכה.

ו. ציבור שסיימו ערבית בתוך זמן בין השמשות(היינו בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים) ואם יפטרו את הקהל בלא לברך ספירת העומר יש חשש שחלק מהקהל ישכחו לספור את העומר אז רשאים לספור ספירת העומר בברכה בבין השמשות כיון שספירת העומר היום היא מדרבנן הלכך ספק דרבנן לקולא אמנם כל זה דווקא ששקעה החמה אבל אם החמה עדיין לא שקעה אינם יכולים לספור ספירת העומר ואפילו בערב שבת שהתפללו מבעוד יום וכבר קיבלו את השבת אינם יכולים לספור ספירת העומר לפני השקיעה.

ז. נשים פטורות ממצות ספירת העומר כיון שזה מצוה שיש לה זמן וכל מצוות שיש להן זמן קבוע נשים אינן חייבות אבל אם הנשים רוצות לספור ספירת העומר בלא ברכה רשאיות אבל אינם רשאיות לברך.