הלכות עשרת ימי תשובה

מאת: 
קטגוריה: ימים נוראים
ת. פרסום: 11 ספטמבר 2013
הלכות תפילה ומנהגים הנוהגים בימים שבין ראש השנה ליום כיפור הנקראים עשרת ימי תשובה.
א. בעשרת ימי תשובה (אלו הימים שבין ראש השנה ליום כיפור) מוסיפים בתפילה קודם אמירת "ה' מלך" (שנמצא לפני ברוך שאמר) אומרים "ה' הוא האלוהים" שני פעמים, וכן מוסיפים בין ישתבח לברכת יוצר מזמור קל' בתהילים "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'".

ב. בתפילת שמונה עשרה מוסיפים 4 הוספות "זכרנו לחיים" (לפני סוף ברכת אבות), "מי כמוך" (לפני סיום ברכת מחיה המתים), "וכתוב לחיים" (לפני סיום ברכת מודים), ובספר חיים ברכה ושלום" (לפני סיום ברכת שים שלום).

ג. אם שכח ולא אמר "זכרנו לחיים" אם נזכר לפני שהזכיר שם ה' בחתימת הברכה יחזור ויאמר וימשיך בתפילתו ממקום שחזר לאומרו, ואם אמר כבר שם ה' (שאמר ברוך אתה ה') לא יסיים ויאמר "למדני חוקיך" אלא יסיים את הברכה (מגן אברהם) וימשיך בתפילתו ויאמר "זכרנו לחיים" בברכת "שמע קולנו" (קודם שאומר כי אתה שומע תפילת כל פה יאמר שם "זכרנו לחיים"), ואם גם שכח לאומרו יאמר בסיום ברכת "אלוהי נצור", וכן אותו הדין לגבי אמירת "וכתוב לחיים" וגם לגבי אמירת "ובספר חיים ברכה ושלום" שאם עדין לא הזכיר שם ה' בברכה אלא רק אמר "ברוך אתה" יפסיק ויחזור לאומרו במקומו ואחר כך ימשיך בתפילתו, ואם כבר הזכיר שם ה' בברכה (שאמר "ברוך אתה ה') לא יסיים "למדני חוקיך" אלא יגמור את הברכה ויאמר את "וכתוב לחיים" או את "ובספר חיים ברכה ושלום" בסיום ברכת "אלוהי נצור", אולם אם שכח לומר אמירת "מי כמוך" הדין הוא שאם לא הזכיר שם ה' בברכה אז צריך לחזור ולאומרו אולם אם כבר הזכיר שם ה' בברכה (שאמר ברוך אתה ה') לא יסיים "למדני חוקיך" אלא יסיים את הברכה ולא יאמר "מי כמוך" בברכת "שמע קולנו" או בסיום "אלוהי נצור" מכיוון שזה לא בקשת רחמים אלא שבח לה' יתברך ולכן אינו רשאי להפסיק ולאומרו בברכת "שמע קולנו" או בסיום "אלוהי נצור".

ד. בסיום תפילת שמונה עשרה נוהגים לומר "עושה השלום במרומיו" (עם הוספת האות ה'), וכן בסיום קדיש "תתקבל" כגון הקדיש שלאחר שמונה עשרה אומרים "עושה השלום במרומיו" (עם הוספת האות ה'), אולם בשאר הקדישים (שאינם קדיש של תתקבל) אין צריך להוסיף את האות ה' אלא יאמר כרגיל (עושה שלום במרומיו).

ה. נוהגים לומר "אבינו מלכנו" אחר חזרת שליח ציבור בתפילת שחרית ובתפילת מנחה, ובשבת שובה (זו השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים) מנהג האשכנזים שלא לומר "אבינו מלכנו" אולם מנהג בספרדים ועדות המזרח לומר "אבינו מלכנו" אלא שמדלגים לשון חטא ועון כגון "אבינו מלכנו חטאנו לפניך רחם עלינו" וכן "אבינו מלכנו מחל וסלח לכל עוונותינו".

ו. בסיום ברכת "האל הקדוש" במקום "ברוך אתה ה' האל הקדוש" צריך לומר "ברוך אתה ה' המלך הקדוש" ואם טעה וחתם "האל הקדוש" במקום "המלך הקדוש" אם נזכר תוך כדי דיבור (שזה שיעור אמירת "שלום עליך רבי" שזה כשניה וחצי) ומיד תיקן ואמר "המלך הקדוש" יצא ידי חובה, אולם אם נזכר לאחר כדי דיבור צריך לחזור ולהתפלל מראש התפילה, ואם התחיל בברכה שלאחריה ("אתה חונן לאדם דעת") ואמר אפילו רק תיבת "אתה" אז אפילו שנזכר תוך כדי דיבור לא מועיל שיתקן ויאמר "המלך הקדוש" אלא צריך לחזור ולהתפלל מראש התפילה.

ז. וכן אותו הדין אם הסתפק איך חתם בתפילת שמונה עשרה של עשרת ימי תשובה שאינו יודע אם אמר "האל הקדוש" או שאמר "המלך הקדוש" הדין הוא שצריך לחזור ולהתפלל מההתחלה.

ח. בסיום ברכת "השיבה שופטינו כבראשונה" שבברכת שמונה עשרה צריך לחתום בעשרת ימי תשובה "המלך המשפט" במקום "מלך אוהב צדקה ומשפט" ואם טעה וחתם כרגיל כמו כל השנה (מלך אוהב צדקה ומשפט) אם נזכר תוך כדי דיבור יתקן ויאמר "המלך המשפט" וימשיך בתפילתו, אולם אם נזכר לאחר תוך כדי דיבור או אפילו שנזכר לאחר כמה ברכות (שהמשיך בתפילת שמונה עשרה ופתאום נזכר שטעה) צריך לחזור לברכת "השיבה שופטינו כבראשונה" ויחתום "המלך המשפט" ואם כבר סיים תפילתו לגמרי ורק אחר כך נזכר שטעה שחתם "מלך אוהב צדקה ומשפט" במקום "המלך המשפט" צריך לחזור ולהתפלל תפילת שמונה עשרה מההתחלה, ועדיף שקודם שיחזור להתפלל יאמר "אם אני חייב להתפלל הריני מתפלל לשם חובה ואם ההלכה היא שאני פטור מלהתפלל שנית תהא תפילת זו תפילת נדבה".