הלכות סליחות

מאת: 
קטגוריה: ימים נוראים
ת. פרסום: 10 ספטמבר 2014
דיני אמירת סליחות, מתי ואיך אפשר לומר סליחות ודיני י"ג מידות.
א.הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות הוא משעת חצות לילה ואילך, אולם אם הציבור אינם יכולים לומר הסליחות אחר חצות לילה יכולים לומר הסליחות גם בשעות בוקר המוקדמות לפני תפילת שחרית, וכן אפשר לומר הסליחות גם לפני תפילת מנחה, אולם לפני חצות לילה אסור לומר הסליחות, ולכן יחיד שנמצא בבית הכנסת שאומרים שם סליחות וי"ג מדות לפני חצות לילה לא יענה איתם ויותר טוב שיצא משם.

ב.מי שקם בבוקר מהשינה ורוצה לומר הסליחות צריך לברך ברכות התורה לפני אמירת הסליחות.
ג.אמירת הסליחות נועדה לעורר את האדם ולבקש סליחה על החטאים שעשה והאדם יתן אל ליבו שעוד מעט מתקרבים ליום הדין (ראש השנה יום כיפור) שבימים אלו נותנים את הדין, ולכן יפשפש במעשיו ויחזור בתשובה ויוסיף כמה שיותר במצוות ובמעשים טובים, ולכן עיקר אמירת הסליחות צריכה להיות בנחת ובמיתון ובהכנעה יתירה וכמו שכתוב במשלי (פרק יח' פסוק כג') "בתחנונים ידבר רש" (רש פירושו היינו אחד שאין לו כלום עני מרוד),ויבין את מה שמוציא מפיו ויפנים כמה שיותר ללב.

ד.היחיד שאינו יכול סליחות עם הציבור מותר לו לומר את כל נוסח הסליחות חוץ מהסליחות שאומרים אותם בארמית (כגון דעניי לעניי) שאת אלו הסליחות רק שיש ציבור יכולים לאומרם, וכן י"ג מידות גם כן אין היחיד יכול לאומרו משום שזה נחשב לדבר שבקדושה וכל דבר שבקדושה (כגון קדיש קדושה וברכו) צריך עשרה אנשים כדי לאומרם, אולם אם היחיד אומר את הי"ג מידות בטעמי התורה מותר לו לאומרו מפני שזה נחשב כקורא בתורה.

ה.שאומרים הציבור י"ג מידות צריכים לומר פסוק "ויעבור ה' על פניו ויקרא" בלחש עם השליח ציבור ואחר כך יאמרו בקול רם ה' ה' אל רחום וחנון.

ו.בי"ג מידות בתיבות ה' ה' לא יאמר אותם ביחד אלא יאמר ה' ויפסיק ואז יאמר שוב ה' וימשיך לומר את הי"ג מידות.

ז.רבותינו הראשונים נחלקו מהיכן מתחילים למנות את הי"ג מידות, דעת התוספות בשם רבנו תם שי"ג מידות מתחילים מהתיבות ה' ה' והם שתי מידות, דעת רבנו ניסים גאון וכן דעת הרמב"ם כתבו ששם ה' הראשון אינו מתוך המנין של י"ג מידות, בספר תיקוני הזוהר וכן כתוב בשער הכוונות שי"ג מידות מתחילים מתיבת "אל" שזה המידה הראשונה, ולכן כיוון שהדבר נמצא במחלוקת ואין בידינו להכריע לכך עדיף שלא למנות את הי"ג מידות באצבעותיו אלא יאמר בסתם ולפני ה' יתברך זה כבר גלוי ורחמנא ליבא בעי.

ח.שאומר ה' ה' בי"ג מידות יכופף את קומתו בשחיה ולא יכרע לגמרי אלא קצת ויאמרם , ואין צריך להרים את העקבים של הרגלים מהקרקע (כמו שעושים בקדושה) אלא יישר את רגליו ויאמר הי"ג מידות בכוונה.

ט.מי שקם בחצות לילה או באשמורת בוקר לפני עלות השחר או שנשאר ער והגיע חצות לילה ואין לו זמן לומר גם סליחות וגם "תיקון חצות" יאמר "תיקון חצות" שמעלתו יותר מן הסליחות.