סדר ליל פסח חלק ה

מאת: 
ת. פרסום: 02 אפריל 2015
דיני האפיקומן ומה הדין אם שכח לאוכלו, ודיני יעלה ויבוא בברכת המזון בליל הסדר
צפון
1. אחר שסיים את סעודתו יקח כזית מצה מן המצה שהניח מתחת לשולחן אחר שחצה את המצות ב-"יחץ", ויאכל כזית מצה ולא ישהה באכילת האפיקומן יותר משבע וחצי דקות, וטוב להחמיר ולסיים את האפיקומן בתוך ארבע וחצי דקות, ויש מחמירים ואוכלים שני כזיתות (54 גרם) משום שכזית אחת היא לזכר לפסח וכזית שניה היא לזכר המצה שהייתה נאכלת עמו, ומעיקר הדין מספיק לאכול כזית אחת ויכוון שהיא זכר לפסח וזכר למצה שנאכלת עם הפסח והזכרון הזה עולה לשני הדברים, אולם הרוצה להחמיר ולאכול שני כזיתות תבוא עליו ברכה, ושאר המסובים שאין להם מן המצה שהניח בעל הבית מתחת למפה יקחו ממצה שמורה אחרת, ויאכלו כזית, והמחמיר לאכול שני כזיתות תבוא עליו ברכה.  
2. יזהר שלא יהיה שבע יותר מדי, כדי שלא יאכל את האפיקומן כשהוא שבע ביותר שאז זה אכילה גסה ואין יוצאים ידי חובה, ונכון יותר לאכול את האפיקומן שהוא רעב קצת לאוכל.
3. צריך לאכול את האפיקומן קודם חצות הלילה, ובדיעבד אם אכל אחר חצות הלילה יצא ידי חובה.
4. צריך לאכול את האפיקומן בהסבה, ובדיעבד אם אכל את האפיקומן בלא הסבה יצא ידי חובה, אולם אם עדין לא ברך ברכת המזון ואין האכילה השנית קשה עליו יחזור ויאכל את האפיקומן בהסבה, אולם אם קשה עליו אין צריך לדחוק את עצמו ולחזור ולאכול את האפיקומן, ואם נזכר רק אחרי ברכת המזון שאכל את האפיקומן בלא הסבה אין צריך לחזור ולאכול את האפיקומן בהסבה.
5. גם נשים חייבות לאכול את כזית האפיקומן בהסבה, ומכל מקום אם אכלו את האפיקומן בלא הסבה יצאו ידי חובה ואינם צריכות לחזור ולאכול שוב.
6. אם נאבד לו האפיקומן או שבטעות מישהו אכל את האפיקומן שהניח מתחת למפה, יקח מצה שמורה אחרת ויאכל אותה לשם אפיקומן.
7. אם שכח לאכול את האפיקומן ונזכר אחר שנטל ידיו למים אחרונים, או שנזכר אחר שזימן קודם שהתחיל ברכת המזון, יאכל את האפיקומן ולא יברך עליו, אולם אם התחיל ברכת המזון אינו רשאי להפסיק כדי לאכול את האפיקומן, אלא יסיים את ברכת המזון ויחזור ויטול את ידיו (ואם אוכל פחות מ-50 גרם יטול את ידיו בלי ברכת "על נטילת ידים") ויברך "המוציא לחם מן הארץ" ויאכל את האפיקומן בהסבה ויברך ברכת המזון, ואחר ברכת המזון "בורא פרי הגפן" על הכוס השלישית וישתה אותה בהסבה, ואם נזכר רק אחרי ששתה כוס שלישית שלא אכל את האפיקומן אם אכל בסעודתו ממצה שמורה משעת קצירה אין צריך לחזור ולאכול אפיקומן, אולם אם לא אכל ממצה שמורה משעת קצירה בתוך סעודתו אזי כיוון שנוהגים לאכול את האפיקומן ממצה שמורה לכן צריך לחזור וליטול ידים (ואם אוכל פחות מ-50 גרם יטול את ידיו בלי ברכת "על נטילת ידים") ויברך המוציא ויאכל את האפיקומן בהסבה, ואחר כך יברך ברכת המזון ולא ישתה כוס שלישית כיוון ששתה כבר.
8. אסור לאכול אחר אכילת האפיקומן שום מאכל, כדי שישאר טעם של מצה בפיו, ולכן אסור לשתות משקאות חריפים או משכרים ולכן אסור לשתות יין ארח כוס רביעית וכדומה, ואם טעה ואכל פירות או תבשיל אחר שכבר אכל אפיקומן צריך לחזור ולאכול שוב את האפיקומן כל זמן שלא עשה בכת המזון אולם אם כבר עשה ברכת המזון וטעה ואכל איזה פירות או תבשיל לא צריך לחזור ולאכול את האפיקומן, אולם מים וקפה אותה או שאר משקאות שאינם משכרים מותר לשתות אחר אכילת האפיקומן, וכן מותר לעשן סיגריות למי שרגיל לעשן.

ברך
1. אחר שסיים לאכול את האפיקומן יעשה מים אחרונים ויברך ברכת המזון, וימזוג את הכוס לפני ברכת המזון (וכל אחד ימזוג לשני), ויגביה את הכוס ביד ימינו כל ברכת המזון, וכן כל שאר המסובים צריכים לעשות כן.
2. לפני שמוזגים את הכוס השלישית, צריך לשטוף את הכוס מבחוץ ומבפנים.
3. בברכת המזון צריך להזכיר "יעלה ויבוא", ואם שכח ולא אמר אם נזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'" ולא סיים בונה ירושלים יאמר "למדני חוקיך"  ויאמר "יעלה ויבוא" ואם נזכר אחר שכבר חתם "בונה ירושלים" יאמר שם ברוך אתה ה'... אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל... ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים (הברכה הזאת מופיעה בסידורים), ואם כבר התחיל ברכה רביעית ואמר רק "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם" ולא התחיל תיבת "לעד" יסיים ברכת "אשר נתן ימים טובים וכו'", ואם כבר התחיל ברכה רביעית ואמר תיבת "לעד" צריך לחזור לראש ברכת המזון, ואפילו אם נזכר רק בהלל שלא אמר "יעלה ויבוא" בברכת המזון צריך לחזור ולברך ברכת המזון על הכוס, וכל הדינים הללו דווקא בליל הסדר שאז יש חיוב אכילת מצה, אולם בשאר ימי הפסח ואפילו בחג השני הדינים שונים, ובליל הסדר בין האיש בין האשה יש להם חיוב להזכיר יעלה ויבוא כיוון שמחויבים באכילת המצה מהתורה, ולכן דינם שוה.
4. בברכת המזון לא יסב אלא יברך אותה מיושב.
5. אחר שסיים ברכת המזון יברך "בורא פרי הגפן", וישתה כוס שלישית בהסבה.
6. לא ישתה יין בין כוס שלישית לכוס רביעית.

הלל
1. אחר ששתה כוס שלישית מוזגים כוס רביעית ויאמרו את ההלל בשמחה ומתחילים לומר "שפוך חמתך", ויאחוז את הכוס כל זמן שאומר את ההלל, ואם אינו יכול להחזיק את הכוס כל משך ההלל רשאי להניח את הכוס על השולחן, ומכל מקום טוב לפחות לאחזו בברכת "יהללוך".
2. יסיים את קריאת ההל קודם חצות הלילה, וכן שתיית כוס רביעית תהיה קודם חצות הלילה, ומכל מקום אם התאחר עד אחר חצות לילה יכול לברך ולומר "יהללוך".
3. אחר שסיים את הלל וחתם ברכת "יהללוך" שותים כוס רביעית בהסבה, ואם שכח ולא הסב אם נשאר קצת יין בכוס יחזור וימלא את הכוס ביין וישתה בהסבה (ואין צריך לברך ברכת "בורא פרי הגפן), ואם לא נשאר יין בכוס יחזור ויקח כוס אחרת וימלא יין ויברך ברכת "בורא פרי הגפן" לפני ששותה את הכוס שוב (ומי שרוצה לחוש לספק ברכות להקל יברך "בורא פרי הגפן" בהרהור הלב), ואחר ששתה כוס רביעית יברך ברכת מעין שלוש "על הגפן ועל פרי הגפן".

נרצה
1. אחר שסיים את הסדר ירצה ה' את פעלו ותהי משכרתו שלמה, ומצוה להמשיך ולספר ביציאת מצרים, ויש נוהגים לומר שיר השירים ופיוטים של אחד מי יודע, וחד גדיא, ויש להיזהר ולא להתלוצץ על פיוטים אלו.     
2. קוראים את כל שלושת הפרשיות שבקריאת שמע שעל המיטה.צפון.
1. אחר שסיים את סעודתו יקח כזית מצה מן המצה שהניח מתחת לשולחן אחר שחצה את המצות ב-"יחץ", ויאכל כזית מצה ולא ישהה באכילת האפיקומן יותר משבע וחצי דקות, וטוב להחמיר ולסיים את האפיקומן בתוך ארבע וחצי דקות, ויש מחמירים ואוכלים שני כזיתות (54 גרם) משום שכזית אחת היא לזכר לפסח וכזית שניה היא לזכר המצה שהייתה נאכלת עמו, ומעיקר הדין מספיק לאכול כזית אחת ויכוון שהיא זכר לפסח וזכר למצה שנאכלת עם הפסח והזכרון הזה עולה לשני הדברים, אולם הרוצה להחמיר ולאכול שני כזיתות תבוא עליו ברכה, ושאר המסובים שאין להם מן המצה שהניח בעל הבית מתחת למפה יקחו ממצה שמורה אחרת, ויאכלו כזית, והמחמיר לאכול שני כזיתות תבוא עליו ברכה.  
2. יזהר שלא יהיה שבע יותר מדי, כדי שלא יאכל את האפיקומן כשהוא שבע ביותר שאז זה אכילה גסה ואין יוצאים ידי חובה, ונכון יותר לאכול את האפיקומן שהוא רעב קצת לאוכל.
3. צריך לאכול את האפיקומן קודם חצות הלילה, ובדיעבד אם אכל אחר חצות הלילה יצא ידי חובה.
4. צריך לאכול את האפיקומן בהסבה, ובדיעבד אם אכל את האפיקומן בלא הסבה יצא ידי חובה, אולם אם עדין לא ברך ברכת המזון ואין האכילה השנית קשה עליו יחזור ויאכל את האפיקומן בהסבה, אולם אם קשה עליו אין צריך לדחוק את עצמו ולחזור ולאכול את האפיקומן, ואם נזכר רק אחרי ברכת המזון שאכל את האפיקומן בלא הסבה אין צריך לחזור ולאכול את האפיקומן בהסבה.
5. גם נשים חייבות לאכול את כזית האפיקומן בהסבה, ומכל מקום אם אכלו את האפיקומן בלא הסבה יצאו ידי חובה ואינם צריכות לחזור ולאכול שוב.
6. אם נאבד לו האפיקומן או שבטעות מישהו אכל את האפיקומן שהניח מתחת למפה, יקח מצה שמורה אחרת ויאכל אותה לשם אפיקומן.
7. אם שכח לאכול את האפיקומן ונזכר אחר שנטל ידיו למים אחרונים, או שנזכר אחר שזימן קודם שהתחיל ברכת המזון, יאכל את האפיקומן ולא יברך עליו, אולם אם התחיל ברכת המזון אינו רשאי להפסיק כדי לאכול את האפיקומן, אלא יסיים את ברכת המזון ויחזור ויטול את ידיו (ואם אוכל פחות מ-50 גרם יטול את ידיו בלי ברכת "על נטילת ידים") ויברך "המוציא לחם מן הארץ" ויאכל את האפיקומן בהסבה ויברך ברכת המזון, ואחר ברכת המזון "בורא פרי הגפן" על הכוס השלישית וישתה אותה בהסבה, ואם נזכר רק אחרי ששתה כוס שלישית שלא אכל את האפיקומן אם אכל בסעודתו ממצה שמורה משעת קצירה אין צריך לחזור ולאכול אפיקומן, אולם אם לא אכל ממצה שמורה משעת קצירה בתוך סעודתו אזי כיוון שנוהגים לאכול את האפיקומן ממצה שמורה לכן צריך לחזור וליטול ידים (ואם אוכל פחות מ-50 גרם יטול את ידיו בלי ברכת "על נטילת ידים") ויברך המוציא ויאכל את האפיקומן בהסבה, ואחר כך יברך ברכת המזון ולא ישתה כוס שלישית כיוון ששתה כבר.
8. אסור לאכול אחר אכילת האפיקומן שום מאכל, כדי שישאר טעם של מצה בפיו, ולכן אסור לשתות משקאות חריפים או משכרים ולכן אסור לשתות יין ארח כוס רביעית וכדומה, ואם טעה ואכל פירות או תבשיל אחר שכבר אכל אפיקומן צריך לחזור ולאכול שוב את האפיקומן כל זמן שלא עשה בכת המזון אולם אם כבר עשה ברכת המזון וטעה ואכל איזה פירות או תבשיל לא צריך לחזור ולאכול את האפיקומן, אולם מים וקפה אותה או שאר משקאות שאינם משכרים מותר לשתות אחר אכילת האפיקומן, וכן מותר לעשן סיגריות למי שרגיל לעשן.
ברך.
1. אחר שסיים לאכול את האפיקומן יעשה מים אחרונים ויברך ברכת המזון, וימזוג את הכוס לפני ברכת המזון (וכל אחד ימזוג לשני), ויגביה את הכוס ביד ימינו כל ברכת המזון, וכן כל שאר המסובים צריכים לעשות כן.
2. לפני שמוזגים את הכוס השלישית, צריך לשטוף את הכוס מבחוץ ומבפנים.
3. בברכת המזון צריך להזכיר "יעלה ויבוא", ואם שכח ולא אמר אם נזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'" ולא סיים בונה ירושלים יאמר "למדני חוקיך"  ויאמר "יעלה ויבוא" ואם נזכר אחר שכבר חתם "בונה ירושלים" יאמר שם ברוך אתה ה'... אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל... ברוך אתה ה' מקדש ישראל והזמנים (הברכה הזאת מופיעה בסידורים), ואם כבר התחיל ברכה רביעית ואמר רק "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם" ולא התחיל תיבת "לעד" יסיים ברכת "אשר נתן ימים טובים וכו'", ואם כבר התחיל ברכה רביעית ואמר תיבת "לעד" צריך לחזור לראש ברכת המזון, ואפילו אם נזכר רק בהלל שלא אמר "יעלה ויבוא" בברכת המזון צריך לחזור ולברך ברכת המזון על הכוס, וכל הדינים הללו דווקא בליל הסדר שאז יש חיוב אכילת מצה, אולם בשאר ימי הפסח ואפילו בחג השני הדינים שונים, ובליל הסדר בין האיש בין האשה יש להם חיוב להזכיר יעלה ויבוא כיוון שמחויבים באכילת המצה מהתורה, ולכן דינם שוה.
4. בברכת המזון לא יסב אלא יברך אותה מיושב.
5. אחר שסיים ברכת המזון יברך "בורא פרי הגפן", וישתה כוס שלישית בהסבה.
6. לא ישתה יין בין כוס שלישית לכוס רביעית.
הלל.
1. אחר ששתה כוס שלישית מוזגים כוס רביעית ויאמרו את ההלל בשמחה ומתחילים לומר "שפוך חמתך", ויאחוז את הכוס כל זמן שאומר את ההלל, ואם אינו יכול להחזיק את הכוס כל משך ההלל רשאי להניח את הכוס על השולחן, ומכל מקום טוב לפחות לאחזו בברכת "יהללוך".
2. יסיים את קריאת ההל קודם חצות הלילה, וכן שתיית כוס רביעית תהיה קודם חצות הלילה, ומכל מקום אם התאחר עד אחר חצות לילה יכול לברך ולומר "יהללוך".
3. אחר שסיים את הלל וחתם ברכת "יהללוך" שותים כוס רביעית בהסבה, ואם שכח ולא הסב אם נשאר קצת יין בכוס יחזור וימלא את הכוס ביין וישתה בהסבה (ואין צריך לברך ברכת "בורא פרי הגפן), ואם לא נשאר יין בכוס יחזור ויקח כוס אחרת וימלא יין ויברך ברכת "בורא פרי הגפן" לפני ששותה את הכוס שוב (ומי שרוצה לחוש לספק ברכות להקל יברך "בורא פרי הגפן" בהרהור הלב), ואחר ששתה כוס רביעית יברך ברכת מעין שלוש "על הגפן ועל פרי הגפן".
נרצה.
1. אחר שסיים את הסדר ירצה ה' את פעלו ותהי משכרתו שלמה, ומצוה להמשיך ולספר ביציאת מצרים, ויש נוהגים לומר שיר השירים ופיוטים של אחד מי יודע, וחד גדיא, ויש להיזהר ולא להתלוצץ על פיוטים אלו.     
2. קוראים את כל שלושת הפרשיות שבקריאת שמע שעל המיטה.