סדר ליל פסח חלק ד

מאת: 
ת. פרסום: 02 אפריל 2015
דיני אכילת המרור, וסדר הכריכה של המצה והמרור ואיסור אכילת זרועה הצלויה שבקערה בליל הסדר.
מרור
1. חכמים תקנו לאכול כזית מרור בליל הסדר, ויכוון באכילתו לקיים מצות עשה מדברי חכמים לאכול מרור בליל הסדר.
2. נשים חייבות באכילת המרור, ונכון גם לחנך את הקטנים המבינים בסיפור יציאת מצרים במצות אכילת מרור.
3. אחר שסיים את אכילת הכזית מצה (או שני הכזיתות) יאכל כזית מרור וישקיע מקצת המרור בחרוסת  והמשקיע את כל המרור תבוא עליו ברכה, אולם לא ישהה את המרור בתוך החרוסת, וינער את המרור קצת מן החרוסת שעליו, ואם אכל את המרור ולא טבל את המרור בחרוסת לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולאכול את המרור שהוא מטובל בחרוסת, ולא צריך להסב באכילת המרור, אולם אם רצה להסב באכילת המרור רשאי לעשות כן.
4. לא יברך "בורא פרי האדמה" על אכילת המרור משום שכבר ברך "בורא פרי האדמה" על אכילת הכרפס, וצריך ללעוס את המרור היטב, וגם בדיעבד אם בלע את המרור בלא לעיסה לא יצא ידי חובה.
5. מי שקשה עליו אכילת המרור  מרוב מרירותו, צריך לדחוק את עצמו ולאכול כזית מרור, אולם אם אינו יכול לאכול כזית מרור בשום אופן שחושש שמא יפול למשכב בגלל המרור, יאכל קצת מן המרור ולא צריך לאכול כזית מרור אולם לא יברך "על אכילת מרור" כיוון שאינו אוכל כזית מרור.
6. מי שאכילת המרור הרופאים אומרים שאם יאכל יבוא לידי חולי ויפול למשכב, לא יאכל מרור, ואם הרופאים אומרים לו שיכול לבוא לידי סכנה אסור לו לאכול מרור.

כורך
1. אחר שסיים את אכילת המרור, יקח כזית מן המצה השלישית שנשארה לפניו בקערה ויכרוך אותה בכזית מרור ויטבול את הכריכה בחרוסת ויאמר "זכר למקדש וכו" ויאכלם ביחד בהסבה, ושאר המסובים יקחו כזית שמורה ממצה אחרת שאינה על השולחן.
2. אין צריך לנער מן הכריכה את החרוסת שעל הכריכה, ואם שכח ולא טיבל את הכריכה של המצה והמרור בחרוסת וקשה עליו לחזור ולאכול שנית יצא ידי חובה, ומכל מקום טוב שיקח מצה וקצת מרור ויכרוך אותם יחד ויטביל אותם בחרוסת ויאכל בהסבה.
3. אם לא הסב אכילת הכורך אם קשה עליו לחזור ולאכול בהסבה לא צריך לחזור ולאכול בהסבה, אולם אם רוצה להחמיר ולאכול שנית בהסבה תבוא עליו ברכה.
4. אין לערב כרפס או שאר ירקות עם אכילת הכורך אלא יקח מצה ומרור ויטבלם בחרוסת, ואלא שנוהגים לערב גם כרפס או שאר ירקות ראוי לבטל ולא לעשות כך אלא רק מצה ומרור וטיבול בחרוסת.
5. זקן או חולה שקשה עליהם לאכול כזית מרור וכזית מצה ולכורך אותם ביחד, יכולים להקל ויעשו זאת פחות מכזית, היינו שיקחו קצת מצה וקצת מרור ויטבלו את המצה והמרור בחרוסת ויאכלו.  

שולחן עורך
1. יערוך את שולחנו ויסעד בשמחה, ואם רצה לאכול בהסבה הרי זה משובח, אולם מעיקר הדין לא חייב להסב, ויאכל וישתה כיד המלך אולם ישאיר מקום שלא ימלא את כרסו כיוון שצריך לאכול את האפיקומן לתיאבון.
2. אסור לאכול את הזרוע שבקערה בליל הסדר, וכל זה אם הזרוע צלויה, אבל אם הזרוע מבושלת מותר לאוכלה בליל הסדר ורק יזהר שלא יזכיר עליה שם של פסח.
3. נכון לומר אחר שגומרים את האוכל דברי תורה וישירו שירים לה' יתברך על שהוציאנו ממצרים, וטוב ללמוד משניות פסחים, ומכל מקום אם המסובים עייפים לא יאריך כדי שכל בני הבית יאכלו את האפיקומן ויברכו ברכת המזון ויאמרו את ההלל.