סדר קערת פסח

מאת: 
ת. פרסום: 02 אפריל 2015
מה צריך להניח בקערת ליל הסדר, כיצד יש לנקות את החסה, ואיזה חסה עדיף לקחת, באיזה מצה ויין יוצאים ידי חובה בליל הסדר?
1. צריך לערוך את שולחן הפסח מבעוד יום, כדי שמיד אחר צאת הכוכבים יתחילו בסדר ליל הפסח, ואם חל ערב פסח בשבת (היינו שליל הסדר חל במוצאי שבת) לא יערוך את שולחן ליל הסדר מבעוד יום משום שזה שבת, אלא מיד כשיצא שבת יתחילו בערכית שולחן ליל הסדר, וישתדל האדם בכל כוחו לסדר את שולחן ליל הסדר במפה נקיה ויפה וכלים יפים ונאים, וינהג דרך חירות ושררה, ויכין את מושבו כדי שיוכל לאכול את המצה ואת שתיית ארבעת הכוסות בהסבה, ולכן יניח כריות או שאר דברים רכים כדי שיוכל להיסב בנחת וכבן חורין.

2. מניחים על השולחן קערה ובתוך הקערה נותנים, שלוש מצות שלמים, מרור, כרפס, חרוסת, ושני מיני תבשילין האחד לזכר קורבן הפסח והשני זכר לקורבן חגיגה, ונוהגים לקחת זרוע צלוי זכר לקורבן פסח, וביצה שלוקה לוקחים זכר לקורבן חגיגה.

3. המרור שיוצאים בו ידי חובה אפשר לקחת חמישה דברים 1.חסה, 2.בתמכא, 3.בעולשין, 4.במרור, 5.בחרחבינא, (ועיקר המצוה זה בחסה), ורק עליהם מברכים "על אכילת מרור", ואם אין לו אחד מהדברים הללו יאכל לענה או ירק אחר שהוא מר, אולם לא יברך עליהם "על אכילת מרור".

4. צריך להיזהר ולבדוק היטב את החסה מתולעים (שהרי בחסה מקיימים מצות אכילת מרור), מפני שבירק זה מצוי מאוד תולעים, ולכן עדיף לקנות חסה שמשווקת כיום בחנויות עם הכשר שזה נקי מחרקים ותולעים (ואפשר להשיג חסה ועוד עלים ירוקים בקלות עם הכשר כזה, ואינם עולים יקר כלל), ואם אינו מוצא חסה שהיא נקיה עם הכשר, הנכון הוא שיסיר מכל עלה ועלה את החלקים הירוקים שמשני צדדים, וישאיר את החלק הלבן ולאחר מכן ישטוף בזרם מים חזק, ולאחר מכן יבדוק אם נשארו תולעים, אם נשארו תולעים ויכול להסירם יסירם ויאכל את החסה, אולם אם נשארו שם תולעים הדבר ברור שאין לאכול את החסה ואף על פי שלא יקיים מצות אכילת מרור, משום שאין שום היתר לאכול תולעת אחת אפילו בשביל מצוה, וכן באכילת הכרפס יבדוק היטב היטב מתולעים.

5. המצה שיוצאים בה ידי חובה בליל הסדר היא מצה שמורה משעת קצירה, היינו שנשתמרו החיטים משעת קצירה שלא יגע בהם מי, ומכל מקום אם אין מצה משעת קצירה יוצאים ידי חובה במצה שמורה משעת טחינה, (ובשאר ימי הפסח אין צריך להקפיד על מצה שמורה, ויש שנוהגים להחמיר לאכול רק מצה שמורה בכל ימי הפסח).

6. נכון לכתחילה לאכול מצה בליל הסדר שנעשתה בעבודת יד, היינו שהלישה והאפיה בתנור נעשו ביד, והיא נעשתה על ידי אנשים יראי שמים ובקיאים בהלכה של אפיית המצות, ומכל מקום בשעת הדחק שאינו מוצא מצה של עבודת יד יוצאים ידי חובה במצה שנעשתה על ידי מכונה חשמלית, ובאופן שלחיצת הכפתור להפעלת המכונה נעשתה על ידי ישראל שאומר "לשם מצת מצוה".   

7. צריך לקנת יין, משום שיש שחכמים תקנו לשתות ארבע כוסות בליל הסדר, וגם נשים חייבות בלשתות ארבע כוסות בליל הסדר (וכן נשים חייבות בכל מצות ששיכות בליל הסדר כגון אכילת כזיתות המצה, ואכילת המרור, ומצות הגדה וכו'), ומצוה לחנך את הילדים שהגיעו לחינוך במצות ארבע כוסות (וגיל החינוך של הקטן הוא תלוי אם הקטן מבין בסיפור יציאת מצרים שאז מצוה לחנכו בארבע כוסות).  

8. מצוה לקחת יין אדום, ובשעת הדחק שאין לו יוצא ידי חובה ביין לבן, ויוצאים לכתחילה ביין מבושל או מפוסטר, ומי שקשה לו לשתות יין יכול לשתות ארבע כוסות במיץ ענבים, ולכן הנשים או קטן שהגיעו לחינוך או זקנים או חולים יכולים לשתות מיץ ענבים כיוון שהיין קשה להם, (וכל זה דווקא לשתיית ארבע כוסות של ליל הסדר, אולם לענין קידוש או הבדלה בשבת או ביום טוב לכתחילה אפשר לקדש במיץ ענבים).

9. יין של שביעית מותר לקחתו כדי לשתותו בארבע כוסות, אולם יש להיזהר שלא ישפוך ממנו, וכן יש להיזהר שלא ישפכו ממנו כאשר עושים את עשרת המכות ששופכים יין ומים, משום שיין של שביעית מותר רק לאכולה (או לשתייה) ולא להפסד.