ערב פסח

מאת: 
ת. פרסום: 02 אפריל 2015
ממתי אסור לעשות מלאכה  בערב פסח, ומה הם המלאכות שאסור? והאם מותר לאכל מצה עשירה בערב פסח?
1. אסור לעשות מלאכה בערב פסח ושני טעמים לדבר, טעם ראשון כדי שלא יהיה טרוד במלאכתו ואז ימנע מהכנת סדר ליל הפסח, טעם שני משום שבזמן שבית המקדש היה קיים היה אסור לעשות מלאכה מפני שהוא זמן הקרבת קורבן הפסח, ואף על פי שאין לנו כיום בית המקדש מכל מקום כיוון שחכמים גמרו וגזרו שלא לעשות מלאכה נשאר האיסור קיים.

2. כל האיסור לעשות מלאכה הוא דווקא אחר חצות היום, אבל קודם חצות היום מותר לעשות מלאכה.

3. אם חל ערב פסח בשבת (דהיינו שמוצאי שבת חל ליל הסדר), מותר לעשות בערב שבת (היינו יום שישי) מלאכה אחר חצות היום, אולם אחר זמן מנחה קטנה (כשעתיים וחצי לפני הלילה) לא עושים מלאכה, וכל העושה מלאכה מזמן מנחה קטנה אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה.

4. כל מה שאסרו חכמים לעשות בערב פסח אחר חצות יום זה דווקא מלאכה גמורה, כגון לתפור בגד חדש או לעשות כלי חדש שזה אסור אפילו בחינם, אולם מלאכה שאינה גמורה כגון בגד שנקרע ורוצה לתופרו מותר לעשות, וכן כל דבר שמותר לעשותו בחול המועד מותר לעשותו בערב פסח אחר חצות היום, ולכן מותר לעשות דבר האבד בערב פסח (דבר האבד היינו שאם לא יעשה את הדבר יפסיד מאותו דבר), וכן מותר לעשות מלאכה שהיא מלאכת הדיוט ואינה מעשה אומן, ועל ידי גוי מותר לעשות כל המלאכות בערב פסח אחר חצות יום.

5. אסור להסתפר בערב פסח אחר חצות יום, אולם מי שכח ולא הסתפר קודם לכן מותר לו להסתפר בערב פסח אולם דווקא על ידי עצמו אבל אסור על ידי ישראל אפילו בחינם, ולכן מותר להתגלח בערב פסח, ועל יד גוי מותר להסתפר בערב פסח אפילו בשכר.  

6. אסור לכבס בגדים בערב פסח אחר חצות היום, אולם אם מפעיל את המכונה קודם חצות היום והיא פועלת בעצמה אחר חצות היום מותר לעשות זאת, אולם לגהץ בגדים ולגזוז ציפורנים מותר לעשות בערב פסח אחר חצות היום.

7. אסור לאכול מצה בערב פסח, ואיסור זה אפילו ממתחילת יום של ערב פסח אפילו בשעות הבוקר, והטעם הוא כדי שיאכל מצה בליל הסדר לתאבון, אולם בליל ארבעה עשר בניסן מותר לאכול מצה.

8. מצה עשירה או מצה מטוגנת או מצה מבושלת מותר לאכול בערב פסח, כיוון שאין יוצאים ידי חובה באכילת מצה בליל הסדר, אולם מצה עשירה משעה עשירית (כשלוש שעות לפני צאת הכוכבים) אסור לאכול כדי שיאכל מצה לתיאבון, וכל זה דווקא שאסור לאכול משעה עשירית מצה עשירה זה שאוכל יותר משיעור כביצה בלי קליפתה (50 גרם) אבל מפחות משיעור זה מותר מעיקר הדין לאכול אפילו אחר שעה עשירית, אולם אין להקל בכך אלא רק במקום צורך.  

9. פירות ירקות בשר ודגים ואורז וכן שאר מיני תבשילים מותר לאכול בערב פסח, ובלבד שלא ימלא את הבטן ויהיה שבע ואז לא יוכל לאכול בלילה את המצות לתאבון (וחכם עיניו בראשו שכן יש כמה כזיתות מצה לאכול ויש את האוכל עצמו שמכינים ואחר כך יש האפיקומן, לכן ישאיר מקום בקיבה כדי שיאכל לאכול).  

10. קטן שאינו מבין בסיפור יציאת מצרים מותר לתת לו מצה שמורה לאכול בערב פסח, אולם קטן שמבין סיפור יציאת מצרים אין לתת לו לאכול מצה בערב פסח.