הלכות ברכת האילנות

מאת: 
ת. פרסום: 30 מרס 2014
הלכות ברכת האילנות הנוהגת בחודש ניסן, על איזה אילנות אפשר לברך ומתי צריך לברך.
הגמרא בברכות (דף מג' עמוד ב') אומרת שהיוצא בימי ניסן ורואה אילנות שהם מלבלבים (היינו שמוצאים פרחים) צריך לברך "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם", וחז"ל תקנו לברך ברכה זו משום שהוא שבח לה' יתברך שאדם רואה בימות החורף עצים יבשים, ובתקופת ימי ניסן שאז מתחיל האביב, העצים היבשים מתחילים להפריח פרחים (להתלבלב) ולכן תקנו לברך ברכה זו בימי ניסן.
ונוהגים לפני שמברכים ברכת האילנות לומר כמה מזמורי תהילים, ואלו הן: "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון" (תהילים פרק קכו'), "הללויה הללו את ה' מן השמים" (תהילים פרק קמח'), ויש נוהגים לומר עוד מזמורים ובקשות כגון: "פתח אליהו", ובקשה של עילוי נשמות (זה נמצא בסידורים).

ונכתוב בסיעתא דשמיא כמה מהלכות ברכת האילנות:
1. ברכת האילנות נוהגת פעם אחת בשנה, וצריך לברך ברכת האילנות לכתחילה בימי חודש ניסן אולם אם לא הזדמן לאדם לברך ברכה זו בימי ניסן יכול לברך ברכה זו בימי חודש אייר, ובלבד שעדין נשארו הפרחים באילנות, וכן לכתחילה אין לברך ברכת האילנות בימי חודש אדר, אולם בדיעבד אם ברך בחודש אדר יצא ידי חובה, ובמקומות שזמן פריחת האילנות הוא בחודש תשרי או חשון או אדר יכולים לברך לכתחילה בתשרי או חשון או אדר, כיוון שמה שאמרו חז"ל "בימי ניסן" זה בדרך כלל שדברו חכמים בהוה שהיה בזמן שלהם ובמקום שלהם, אבל במקומות שזמן פריחת הפרחים הוא בחודש אחר (כמו שכתבנו תשרי או חשון או אדר), צריכים לברך באותו מקום באותו זמן של פריחת הפרחים.

2. ברכת האילנות צריכה להיות שרואה את האילנות שיש בהם לבלוב (פרחים), ומותר לברך גם ברכת באילנות בלילה ובלבד שרואה את האילנות על ידי אור החשמל או על ידי אור הירח וכדומה, ומותר לברך ברכת האילנות ביום שבת.

3. צריך לברך ברכת האילנות רק על אילנות שמוצאים פירות, אבל אילנות סרק שאינם מוצאים פירות אין לברך עליהם ברכת האילנות, ומכל מקום בדיעבד אם ברך ברכת האילנות על אילנות סרק יצא ידי חובה, ולא יברך שוב ברכת האילנות על אילנות של מאכל.

4. מעיקר הדין אפשר לברך ברכת האילנות על שני אילנות אפילו שהם ממין אחד, והמרבה לברך על כמה סוגים של מיני אילנות הרי זה משובח, ומכל מקום אם יש רק אילן אחד שמלבלב (מוציא פרחים), וחושש שאם ימתין לברך עד שימצא שני אילנות יפסיד את הברכה, יכול יברך ברכת האילנות על האילן האחד.

5. נחלקו הפוסקים אם אפשר לברך על אילנות מורכבים (היינו שמחברים סוג מין מסוים עם סוג מין שאינו מינו), ולכן לכתחילה אין לברך ברכת האילנות על אילנות מורכבים, ומכל מקום מי שמברך על אילנות מורכבים אין למחות בידו, ולכן בדיעבד אם ברך על אילנות מורכבים יצא ידי חובה ואינו צריך לחזור ולברך, אולם על אילנות של ערלה (היינו שהם אילנות שהם בתוך שלוש שנים לנטיעתם, שהם אסורים באכילה ובהנאה) מותר לברך עליהם ברכת האילנות.

6. צריך לברך ברכת האילנות בשעה שיש באילן פרחים, ולכן אם נפלו הפרחים מהאילן וגדלו הפירות באילן אפילו שגדלו הפירות באופן שאינם ראויים לאכילה אין לברך על אילן זה, אולם אילן שהתחילו לגדול בו חלק מהפירות אם יש בו עדין פרחים ונצנצים יכול לברך עליו ברכת האילנות.  

7. טוב לברך את ברכת האילנות על האילנות שנטועים בפרדסים ובגינות שנמצאים מחוץ לעיר, אולם אין זה מעכב ולכן אם קשה עליו לצאת מן העיר מחמת סיבה מסוימת, או שאינו יודע אם יש שם אילנות עם לבלוב ובתוך העיר יש לו מקום עם אילנות מלבלבים, וכן וכיוצא בזה אינו יכול לצאת מן העיר, יכול לברך ברכת האילנות בתוך העיר.

8. הזריזים מקדימים לברך ברכת האילנות ביום ראש חודש ניסן, ועדיף שיצטרפו עשרה אנשים ויברכו יחד כדי שיהיה ברוב עם, אולם אם אינו מוצא מנין של עשרה אנשים ביום ראש חודש ניסן עדיף לברך את ברכת האילנות ביחיד, ולא ימתין כמה ימים כדי לברך את ברכת האילנות בציבור, ומכל מקום אין חייב מעיקר הדין לברך ברכת האילנות דווקא ביום ראש חודש, ולכן אם אינו יכול לברך ביום ראש חודש יכול לברך כל חודש ניסן.

9. נשים צריכות לברך ברכת האילנות כמו הגברים, מפני שאין ברכה זו נחשבת למצוה שהזמן גרמא.

לברכת האילנות לחצו כאן!