משלוח מנות

מאת: 
קטגוריה: חג פורים
ת. פרסום: 11 מרס 2014
איך מקיימים מצוות משלוח מנות? האם שתיה נחשב מנה? חייל שנמצא בצבא ביום פורים איך יקיים מצוות משלוח מנות?
כתוב במגילת אסתר "והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים".
ויש כמה טעמים מדוע צריך לשלוח מנות איש לרעהו ביום פורים:
1. על ידי שאדם שולח לחברו מתנה בכך הוא מביע לחברו בזה את רגשי האהבה והחיבה שיש לו כלפיו, ועל ידי זה נעשים האנשים יותר ידידים ויותר חברים ונעשה אהבה ואחוה ושלום בעולם, (ובכוונה תקנו חז"ל לשלוח מנות איש לרעהו ביום פורים, כנגד מה שאמר המן הרשע "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד" ובכך ששולחים משלוח מנות איש לרעהו מראים לכולם שעם ישראל מאוחד).
2. יש אנשים שהם עניים ואין להם כסף, והם מתביישים לקבל עזרה מאנשים ולכן אינם הולכים לאסוף כסף, ולכן לא יוכלו אותם האנשים לעשות "סעודת פורים" באוכל ושתיה, ולכן כאשר שולחים משלוח מנות איש לרעהו שזה כדרך כבוד והערכה אחד לשני על ידי כך יוכלו לקיים מצוות "סעודת פורים".
3. כאשר לוחמים עושים מלחמה עם לוחמים אחרים ואחד מן הצדדים גבר וניצח הוא לוקח את השלל ומחלק אותם לאוהביו, ולכן גם כאן המן הרשע רצה להרוג את עם ישראל ולקחת להם את השלל כמו שאומר הכתוב "...ושללם לבוז", ואחרי שה' יתברך רחם על עם ישראל ונהפוך הוא היהודים שלטו באויביהם, ולכן שולחים מנות איש לרעהו להראות שכאילו יש כאן שלל רב.  
כתבנו רק כמה טעמים ויש עוד הרבה.

ונכתוב בסיעתא דשמיא כמה מהלכות משלוח מנות:
1. כל אדם שהגיע לגיל 13 שנה ויום אחד, וכן כל אישה שהגיע לגיל 12 ויום אחד צריכים לתת משלוח מנות, וקטנים שהגיעו לחינוך טוב לחנכם שיקיימו משלוח מנות.

2. מצוות משלוח מנות הוא לתת לאדם אחד שני מנות, היינו שצריך לתת לאדם אחד שני מנות, וצריך לעשות מצוות משלוח מנות ביום ולא בלילה.

3. השולח לחברו סדינים או מתנה של כוסות או צלחות או ספרים אינו יוצא ידי חובת משלוח מנות, וכן השולח לחברו כסף גם כן אינו יוצא ידי חובה משלוח מנות, והטעם הוא מפני שצריך לשלוח מנות של מאכל ומשתה.

4. שתיה נחשב למנה, ולכן מי ששולח לחברו שני מיני משקים כגון: בקבוק יין ובקבוק קולה יוצא ידי חובה , ומכל מקום טוב להדר ולהחמיר לשלוח לחברו שני מיני אוכלים.

5. לחם נחשב למנה, וכן שני מיני בשר נחשבים לשני מנות כגון: ראש ורגל וכדומה, וכן בשר שבקופסאות שימורים נחשב למנה וכן סרדינים או טונה שבקופסאות שימורים נחשב למנה, אולם סמבוסק או פסטלים שממולאים בבשר או בגבינה אינם נחשבים לשני מנות אלא זה נחשב מנה אחת (אף על פי שיש כאן לחם (הסמבוסק או הפסטל) וגם יש כאן בשר או גבינה), וצריך להוסיף עם הסמבוסק או הפסטל עוד מנה נוספת ממין אחר ואז יהיו כאן שני מנות.

6. ראוי ונכון שיהיו המנות יקרות וחשובות כדי להראות אהבה ואחוה, וטוב שכל מנה שיהיה בה שיעור סעודה היינו 162 גרם.  

7. מעיקר הדין אין צריך לחלק את המנות ולשלוח כל מנה בכלי אחר, אלא יכול לתת את שני המנות בכלי אחד ויוצא בזה ידי חובה, אולם מכל מקום אם יכול לחלק את המנות ולתת כל מנה בכלי בפני עצמו עדיף לעשות כך.

8. אדם ששולח לאביו או לאחיו וכן אישה ששולחת לאמא או לאחותה יוצאים ידי חובה, ואישה נשואה אינה יוצאת ידי חובה במשלוח מנות של בעלה אלא צריכה היא בעצמה לשלוח מנות, אולם אם הבעל נתן מנה מיוחדת עבור אשתו יצאה האישה ידי חובה, וטוב שלא ישלחו איש לאישה ולא אישה לאיש אלא אישה תשלח לאישה ואיש ישלח לאיש, והשולח לגוי משלוח מנות לא יצא ידי חובה.    

9. השולח לחברו משלוח מנות בעילום שם לא יצא ידי חובה, וצריך לשלוח משלוח מנות אחר כדי לצאת ידי חובה, ולכן מי ששלח מנות לחברו וחברו לא היה בבית ורק אנשי ביתו של חברו היו בבית והם קיבלו את המשלוח מנות, אם חזר המקבל לביתו ביום פורים והוא ידע מזה שחברו שלח לו יצא ידי חובה (מי ששלח את המשלוח מנות), אולם אם לא חזר חברו לביתו אף על פי שאשתו (של חברו) קיבלה בשביל בעלה לא יצא ידי חובה, אולם אם הודיע לחברו ששלח לו שמלוח מנות אף על פי שחברו חזר רק אחרי פורים לביתו יצא ידי חובה כיוון שחברו ידע מזה.

11. חייל שנמצא בצבא וכן אדם שנמצא בבית חולים וכן אסיר בבית כלא וכדומה ואין להם אפשרות לשלוח מנות משל עצמם, יחליפו את המנות שקיבלו מהצבא או מהבית חולים או מהכלא אחד עם השני ובכך יוצאים ידי חובה, וכן מי שנמצא בבית מלון בפורים ואין לו כעת אפשרות לשלוח מנות יכול להחליף עם חברו את המנות שמקבלים מהבית מלון ובכך יוצאים ידי חובה.

12. אנשים שמשתתפים ביחד וקונים לאדם מסוים משלוח מנות, על ידי שכל אחד נותן כסף קטן וביחד קונים מיני מאכל ומשתה יוצאים ידי חובה במשלוח מנות, ולכן איש ואשתו שנותנים ביחד משלוח מנות לאחד מן ההורים יוצאים גם האיש וגם האישה ידי חובה במשלוח מנות.

13. מנהג טוב הוא שקודם כל יקיים מצוות מתנות לאביונים ומצוות משלוח מנות, ואחר כך יעשה סעודת פורים אולם פשוט שמותר לטעום קצת אוכל לפני ששולח מנות ונותן מתנות לאביונים.

14. מי שמרבה לשלוח מנות לאנשים הרי זה משובח מפני שעל ידי זה באים לידי אהבה ואחוה וריעות בבין אדם לחברו, וכל מה שכתבנו למעלה (מה נקרא מנה, וכמה המנה של משלוח מנות צריכה להיות, ולתת בעילום שם וכו') זהו דווקא במשלוח מנות שיוצא ידי חובה, אולם אם כבר שלח משלוח מנות כמו שצריך ואחר כך רוצה לתת לחברו משלוח מנות של כלי חשוב או איזה מתנה חשובה יכול לתת לחברו ואין בכך שום בעיה, כיוון שכבר יצא ידי חובה מצוות משלוח מנות, ורק כאן במשלוח מנות של המתנה הוא מוסיף עוד לתת ואין בכך כלום.