מתארח בחג חנוכה

מאת: 
קטגוריה: חג חנוכה
ת. פרסום: 02 דצמבר 2013
דין המתארח בבית חבירו בחג חנוכה, מתי ידליק וכיצד, ודין הרואה נרות חנוכה באיזה אופן יוכל לברך על ראיית הנרות.

1. אם מתארח בבית חבירו ואין לו משפחה שמדליקים עליו בביתו או שמתארח עם בני משפחתו אצל חבירו ומשלם לו על כל דמי ההוצאות של אכילתו ושהייתו בבית צריך להשתתף עם בעל הבית בהוצאות נרות החנוכה, דהיינו שיתן לבעל הבית פרוטה או שוה פרוטה (היינו שיתן לו סכום מועט) כדי שבעל הבית יקנה לו חלק בשמן ובפתילות ואז יצא ידי חובה בהדלקת נרות החנוכה שעל ידי שבעל הבית מדליק והוא השתתף עימו יוצא ידי חובה, או שבעל הבית יתן לו במתנה חלק בפתילות ובשמן של נרות החנוכה אצלו ואז יוצא שהוא משתתף עם בעל הבית, אולם אם מתארח אצל חבירו בלי לשלם לו כסף על הוצאות האכילה והשהייה או שמשלם לו סכום מסוים אבל אינו עושה איתו חשבון מדויק על כל ההוצאות מעיקר הדין אין צריך להשתתף עם בעל הבית בשמן ובפתילות כיוון שנקרא סמוך על שולחנו אבל ראוי ונכון להחמיר להשתתף עם בעל הבית על ידי שיביא לו פרוטה או שוה פרוטה בשביל השמן והפתילות.

2. בן נשוי שמתארח אצל הוריו או חתן שמתארח אצל חמיו ויושן שם והוא אינו משלם על ההוצאות אכילה ושהייה כלל אין צריך להשתתף בהוצאות השמן או הפתילות ויוצא ידי חובה בהדלקה של אביו או חמיו, ומכל מקום טוב להחמיר ממדת חסידות שבעל הבית (אביו או חמיו) יקנה בפירוש לבנו או חתנו חלק בשמן או בפתילות.

3. מי שמתארח בבית חבירו ויוצא ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה על ידי חבירו ורצה חבירו להזמין אותו כדי שידליק נרות חנוכה במקומו יכול להדליק ולברך את כל הברכות.

4. אדם ששוכר דירה עם חבירו, אם ההוצאות של האכילה והשתיה ושאר ההוצאות הם משלמים ביחד ישתתפו ביחד בקניית השמן והפתילות וידליק אחד מהם בברכה יום אחד וחבירו ידליק יום הבא, אבל אם הם חלוקים בהוצאות וכל אחד מוציא אוכל בשביל עצמו וכן שאר ההוצאות ידליקו כל אחד נרות חנוכה לחוד בפני עצמו וכל אחד יברך לעצמו.

5. מי שאין לו בית כלל ואינו סמוך על שולחן אחרים אינו יכול להדליק נרות חנוכה, ומי שנוסע במטוס או ברכבת או בספינה והגיע זמן ההדלקה ויודע שלא יגיע לביתו באותו לילה ואין מדליקים עליו בביתו אם יכול להדליק שם נרות חנוכה ידליק ולא יברך על ההדלקה.

6. אדם שרואה נרות חנוכה יש לו לברך על ראיית נרות החנוכה וזה דווקא אם התמלאו שלושת התנאים:
1.שהוא לא הדליק נר חנוכה.
2.שאינו עתיד להדליק נר החנוכה בהמשך הלילה.
3. אין מי שמדליק עליו בביתו.
ובשלושת התנאים האלו יש לו לברך על ראיית נר החנוכה בלילה הראשון מברך שני ברכות: "שעשה ניסים" וברכת "שהחיינו" ובשאר הלילות יברך רק ברכה אחת "שעשה ניסים" ואם לא התמלא אחד מן התנאים האלו אינו רשאי לברך על ראיית נר החנוכה, וגם כל מה שאמרנו שאם יש את שלושת התנאים הללו מברך על ראיית נר החנוכה זה דווקא בחצי שעה משעת ההדלקה (היינו שיודע שהדליקו את הנרות לפני פחות מחצי שעה) אז מברך על ראיית נר החנוכה אבל אם עבר יותר מחצי שעה מזמן הדלקתם או שהוא מסופק אם עברה חצי שעה מזמן ההדלקה או שלא עבר אינו רשאי לברך על ראיית נר החנוכה, וכן אם יודע שהנרות הללו אינם של מצוה כגון שהדליק מי שאינו מחוייב בהדלקה גם כן אינו רשאי לברך על ראיית נר החנוכה אפילו שיש את שלושת התנאים ואפילו זה בתוך חצי שעה.