זמן הדלקת נרות

מאת: 
קטגוריה: חג חנוכה
ת. פרסום: 01 דצמבר 2013
מתי צריך להדליק את נרות החנוכה, ומהן הברכות שמברכים בשעת ההדלקה?
1. לכתחילה צריך להדליק את נרות החנוכה בצאת הכוכבים, ויש מהאשכנזים הנוהגים להדליק מזמן שקיעת החמה, ובדיעבד אם הדליק לפני שקיעת החמה יכבה ויחזור וידליק בצאת הכוכבים אך לא יברך על ההדלקה השניה (וכל זה שהדליק לפני צאת הכוכבים אבל אחר פלג מנחה אבל אם הדליק קודם פלג המנחה יכבה ויחזור וידליק בצאת הכוכבים ויברך על ההדלקה הזאת), ומכל מקום אם לא הדליק בצאת הכוכבים מדליק והולך כל הלילה בברכה כל זמן שלא עלה עמוד השחר, ואם עלה כבר עמוד השחר ידליק בלי ברכה.

2. אם יש לפניו שני מצות הדלקת נרות החנוכה ותפילת ערבית יקדים קודם כל להתפלל ערבית ורק אחר כך ידליק את נרות החנוכה.

3. צריך לתת שמן בנרות החנוכה שיעור שידלק חצי שעה (ואם מדליק בנרות בלי שמן צריך שהנרות יהיו ראויים לדלוק חצי שעה), ואם נתן שיעור שהוא פחות מחצי שעה לא יצא וצריך לכבות את הנרות ולתת שמן שיהיה חצי שעה ומכל מקום אינו יברך בפעם שניה, ואם מלכתחילה אין לו שיעור שמן שידלק חצי שעה ידליק בלא ברכה .

4. המדליק נר חנוכה צריך לברך קודם ההדלקה (ולא יתחיל להדליק נרות עד שיסיים את כל הברכות), ובלילה הראשון מברך שלוש ברכות, ברכה ראשונה- "להדליק נר חנוכה" (מנהג הספרדים לומר "נר חנוכה" ומנהג האשכנזים לומר "נר של חנוכה") ברכה שניה- "שעשה ניסים", ברכה שלישית- "שהחיינו", ובשאר ימים מברך רק שני ברכות "להדליק נר חנוכה" ו"שעשה ניסים".

5. אם שכח קודם ההדלקה ולא ברך אם זה בלילה הראשון אינו יכול לברך ברכת "להדליק נר חנוכה" כיוון שכבר הדליק את נר החנוכה אבל ברכת "שעשה ניסים" וברכת "שהחיינו" יברך כל זמן שהוא נמצא בחצי שעה אחר שהדליק אבל אם כבר חצי שעה מזמן שהדליק אינו יכול לברך כלום, ואם שכח לברך קודם ההדלקה בשאר לילות (שאז מדליקים יותר מנר אחד) אם נזכר קודם שהדליק את נרות ההידור (כגון בלילה השני שהדליק את הנר הראשון ועדין לא הדליק את הנר השני) יברך לפני שמדליק את נר ההידור את כל הברכות וימשיך את מעשה ההדלקה, אולם אם נזכר אחר שכבר סיים את הדלקת הנרות אפילו שעדין לא הדליק את נר השמש לא יברך ברכת "להדליק נר חנוכה" אלא יברך רק ברכת "שעשה ניסים" כל זמן שהוא בחצי שעה שהדליק אבל אם עבר חצי שעה מזמן שהדליק אינו מברך כלום.

6. אם שכח לברך ברכת "שהחיינו" בלילה הראשון (וגם לא ברך בחצי שעה מזמן שהדליק) יברך ברכת "שהחיינו" בלילה השני, וכן אדם שלא הדליק בלילה הראשון ואשתו הדליקה בשבילו ובירכה את שלושת הברכות ביום הראשון ובא להדליק בלילה השני צריך לברך ברכת "שהחיינו" לפני שמדליק.

7. שמדליק את נר החנוכה בלילה הראשון ידליק את הנר הקיצוני שבצד ימין ובלילה השני ידליק קודם את הנר הנוסף ואחר כך ידליק את הנר שהדליק אתמול, וכן בלילה השלישי ואילך שידליק תמיד את הנר החדש שמוסיף באותו יום ונמצא שסדר הדלקתו משמאל לימין כמו שכותבים בשפה לועזית, ובדיעבד אם שינה מהסדר אין זה מעכב ויצא ידי חובה.

8. אחר שיסיים את הברכות ידליק את הנר הראשון ולא יסלק ידו עד שידליק את רוב הפתילה שיוצאת מן הנר, ולאחר שהדליק את הנר הראשון יתחיל באמירת "הנרות הללו".