הצגת פריטים הקשורים לתגית: יהדות - ישיבת אור דוד

הכרטיס לחיי הנצח

סרט בהפקת ענק של הרב יוסף מזרחי על התבוננות בבריאה ובבורא העולם וכיצד זוכים לחיי הנצח (תרגום בעברית).
קטגוריה: סרטונים מחזקים

תשובה שלימה

בתפילת שמונה עשרה אנחנו אומרים "והחזרנו בתשובה שלמה לפניך" וכי יש תשובה שאינה שלימה, האם כשאדם חוזר בתשובה רק על עוון אחד זה נקרא תשובה.
קטגוריה: שיחת השבוע

משנה ג

הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו.
קטגוריה: פרק ב

חדשו מעשיכם

צריכים לחדש את מעשינו לטובה ולבקר את עצמנו כדי לראות אם מעשינו טובים אם לא.
קטגוריה: ימים נוראים

חודש אלול

חודש הרחמים והסליחות הוא חודש גדול, מה נעשה כדי שננצל אותו עד הסוף...
קטגוריה: מעגל השנה

קבעת עיתים לתורה

בחודש אלול חייבים להתחזק בלימוד התורה, סיפור נפלא על רבי יוסלה מסלוסק איך עמד בנסיון היצר שניסה לבטלו מתורה.
קטגוריה: שיחת השבוע

קדושת השבת

קדושת השבת גדולה שהיא אות בינינו לבין הקב"ה, ומי שמחלל שבת כאילו זורק את המתנה הגדולה ביותר ולא רוצה אותה.
קטגוריה: נקודה למחשבה

משנה ב

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר: יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עון, וכל תורה שאין עמה מלאכה , סופה בטלה וגוררת עון, וכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמים, שזכות אבותם מסיעתן וצדקתם עומדת לעד, ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם.
קטגוריה: פרק ב

ארון לוחות ושברי לוחות

כל אחד צריך לראות תמיד את השלמות שהוא צריך להגיע ואת החסרונות שיש לו ושהוא צריך לתקן.
קטגוריה: ימים נוראים

משנה א

רבי אומר: איזו דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה, ותפארת לו מן האדם. והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות. והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים.
קטגוריה: פרק ב
עמוד 41 מתוך 54