תפילין רבנו תם

מאת: 
קטגוריה: השכמת הבוקר
ת. פרסום: 22 פברואר 2017
מה צריך לקרוא בשעה שמניח תפילין שלרבנו תם? שמע קדיש או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש בתפילין של רבנו תם האם מותר לענות או לא?
יש מחלוקת גדולה בין רבותינו הראשונים איך סדר הפרשיות בתפילין והנחתן בתוך הבתים, דעת רש"י והרמב"ם ועוד הרבה ראשונים שסדר הפרשיות הוא כסדר שהן כתובות בתורה: 1. "קדש לי" 2. "והיה כי יביאך" 3. שמע ישראל" 4. "והיה אם שמוע", וכתב בספר הסמ"ג (ראשי תיבות ספר מצות גדול אחד מרבותינו הראשונים), שפעם אחת נפלה בימה שהיתה על קבר יחזקאל הנביא ומצאו תפילין כדעת רש"י, אולם דעת רבנו תם והראב"ד ועוד הרבה ראשונים שסדר הפרשיות הוא: 1. "קדש לי" 2. "והיה כי יביאך" 3. "והיה אם שמוע" 4. "שמע ישראל", מכיוון שהויות צריכות להיות אחת ליד השניה ("והיה כי יביאך" "והיה אם שמוע"), וכתב הראב"ד שכך כתוב בתלמוד ירושלמי סדר קדשים (ותלמוד זה כיום לא נמצא בידינו, אולם היה נמצא לפני הראשונים), ויש לדעת שלדעת רש"י וסיעתו תפילין שנעשו כדעת רבנו תם הם פסולות ולא יוצא ידי חובת תפילין מי שמניחם, וכן לדעת רבנו תם וסיעתו שתפילין שנעשו דעת רש"י הרי הן פסולות ולא יוצא ידי חובת תפילין מי שמניחם, והאר"י ז"ל אמר ששני התפילין הם אמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
לענין ההלכה מנהג העולם להניח תפילין כדעת רש"י, וכן פסק בשולחן ערוך שמנהג העולם כדעת רש"י והרמב"ם, והוסיף מרן השולחן ערוך שירא שמים יצא ידי חובת שניהם, ולכן יעשה שני תפילין אחד כדעת רש"י ואחד כדעת רבנו תם, ויעשה זאת רק מי שמוחזק ומפורסם בחסידות, אולם מרן החיד"א ועוד אחרונים כתבו כבר בזמנם שהתפשט המנהג שאפילו בעלי בתים מניחים את שני התפילין ואין שום חשש ליוהרא, ולכן פסק הרב עובדיה יוסף זצ"ל שכיום בזמן הזה ראוי שכל אחד יניח גם תפילין של רבנו תם, ולא יכנס בספק של קרקפת שלא מניחה תפילין שחז"ל הפליגו בעונשו (עיין במאמר "גודל מעלת התפילין ושכרן, וחיוב הנחתן בשעת קריאת שמע"), אולם בחורים רווקים לא יניחו תפילין של רבנו תם.

1. כתב מרן השולחן ערוך שצריך להניח את שניהם ביחד, היינו שגם תפילין של רש"י ורבנו תם יהיו עליו בשעה שמניח תפילין (כדי שהברכה שמברכים על תפילין של רש"י תחול על תפילין של רבנו תם), ומקום יש בזרוע וגם בראש להניח שני זוגות, אולם אם אינו יודע לכוון מקום שניהם או אם אינו יכול להניחם בבת אחת, יניח של רש"י ויברך עליהם ויהיו אצלו בשעת התפילה, ואחר התפילה יניח תפילין של רבנו תם ללא ברכה, וכיום יש כאלו שנוהגים להניחם ביחד ועושים את שני זוגות התפילין קטנות, ועל ידי כך יכולים להניח את שניהם במקום התפילין שביד ובראש, אולם דעת הרב עובדיה יוסף זצ"ל שבתפילין קטנות יכולים להיות כמה בעיות בכתב ובפרשיות, ולכן עדיף שיעשו את התפילין כמו גודלן הרגיל, ויניח של רש"י ויברך עליהם ויתפלל איתם, ואחר כך יניח תפילין של רבנו תם.

2. כתב השולחן ערוך שיקרא עם תפילין של רבנו תם (בשעה שהם עליו), פרשת "שמע ישראל" ופרשת "והיה אם שמוע" (היינו שני הפרשיות הראשונות של קריאת שמע), ויש כמה מהאחרונים שכתבו שיקרא עמם גם פרשת "ציצית" (הפרשה השלישית של קריאת שמע), ויש שכתבו שיקרא גם פרשיות "והיה אם שמוע" "והיה כי יביאך", והעיקר כדעת השולחן ערוך שמספיק שיקרא רק שני הפרשיות הראשונות של קריאת שמע, אולם הרוצה להוסיף ולקרוא עוד תבוא עליו ברכה.

3. צריך להיזהר בשעה שמניח תפילין של רש"י ורבנו תם ביחד, או בשעה שמניחם אחד אחרי השני, שיכוין שיוצא ידי חובת מצות תפילין באותן שהן אמת, ואילו הזוג השני הוא רק רצועות בעלמא, משום שאם לא יכוון נמצא שמניח שני זוגות תפילין ויש איסור מהתורה להוסיף על המצוות, ולכן יכוון בדעתו שאלו שהם אמת הם התפילין האמיתיות שבהם הוא מתכוון לצאת ידי חובת מצות תפילין, והזוג השני הוא כמו רצועות בעלמא.

4. אין לדבר בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש גם בתפילין של רבנו תם, ואף על פי שאם ידבר בין הנחת התפילין לא יברך על תפילין של ראש משום שאין מברכין כלל על תפילין של רבנו תם, מכל מקום אין לעשות שום הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש משום שצריך שיהיה הויה אחת לשניהם, ולכן אין להפסיק ולומר "ברוך וברוך שמו" בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אולם "אמן" שעונים בין אחר הקדיש בין אחר ששמע ברכה מחברו, וכן "ברכו" או קדושה, מותר לענות בתפילין של רבנו תם בין הנחת תפילין של יד לתפילין ראש, מפני שזה מצוה עוברת, אולם בתפילין של רש"י כבר כתבנו שלכתחילה לא יענה ואם ענה לא צריך לחזור ולברך, עיין במאמר "דיני ברכת התפילין, ואיסור הדיבור בזמן הנחתם".

5. לכתחילה אין להניח תפילין של רבנו תם בחזרת השליח ציבור, מפני שצריך לענות "אמן" ולכתחילה לא יעשה הפסק בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש, ואם יודע שיש לו שהות להניח תפילין של רבנו תם ביין תפילת הלחש לתחילת החזרה (כגון שהחזן עדין מתפלל), יכול לעשות כן, ומנהג הספרדים ברוב המקומות להניח תפילין של רבנו תם קודם "ובא לציון", כדי שלפחות יאמרו עם התפילין של רבנו תם קדושה אחת, וטוב לעסוק בתורה עם התפילין של רבנו תם.

6. גם אם אינו יכול להניח תפילין של רבנו תם אחר התפילה ישתדל להניחן במשך היום משום שעדין הוא יוצא ידי חובת תפילין, שהרי כל היום כשר להניח תפילין, וגם שמניחן במשך היום לא יברך כלל על תפילין של רבנו תם, מפני שאין מברכין עליהן כלל לא לפי הפשט ולא לפי הקבלה.

7. אם ברך על התפילין והניחן ופתאום רואה שבטעות הניח תפילין של רבנו תם, אם הרגיש בטעות מיד אחר שהניח את התפילין ולא הפסיק בדיבור כלל, יוריד את התפילין של רבנו תם ויניח תפילין של רש"י ללא ברכה, אולם אם הרגיש בטעותו אחר שהפסק בדיבור או שכבר התחיל להתפלל, יוריד את התפילין של רבנו תם ויניח תפילין של רש"י ויחזור ויברך על תפילין של רש"י.   

8. אם כשבא להוציא את התפילין הוציא בטעות את התפילין של רבנו לפני שתפילין של רש"י, יעביר את המצוה ולא יניח תפילין של רבנו תם אלא יוציא את התפילין של רש"י ויניחם ורק אחר שיסיים את הנחת תפילין של רש"י יניח תפילין של רבנו תם.

9. לא ישים את התפילין של רש"י ושל רבנו תם באותו כיס, מפני שלדעת רבותינו אחד מהן אמת והשני הוא חול (ולכן אנו מחמירים להניח את שניהם), ואסור לשים דבר שהוא חול בכיס התפילין, ולכן יעשה שני כיסים כיס אחד לתפילין של רש"י וכיס אחד של רבנו תם, אולם אם עושה מתחילה כיס אחד לשניהם יכול להניחם את שניהם באותו כיס, ופשוט שמותר לשים את הטלית והתפילן של רש"י ושל רבנו תם ביחד בתוך התיק שנושא אותם.

10. אין לשנות את הרצועות או הבתים או הכיס של תפילין של רש"י כדי להשתמש בהם ולעשותם לתפילין של רבנו תם, וכן להיפך שאין לשנות את הרצועות או הבתים או הכיס של תפילין של רבנו תם כדי להשתמש בהם ולעשותם לתפילין של רש"י, ומכל מקום אם התנה מתחילה שיכול לשנות משל רש"י לרבנו תם או מרבנו תם לרש"י, יכול להחליפם אפילו שהשתמש בהם כמה פעמים.
11. אין לעשות סימן בגוף התפילין כדי שיכול להבחין בין תפילין של רבנו תם לתפילין של רש"י, אלא יעשה סימן בכיס התפילין או בגודל התפילין או במכסה ששמים על התפילין, שאחד יהיה מכסף והשני מזהב וכדומה.