ברכות התורה חלק ב

מאת: 
קטגוריה: השכמת הבוקר
ת. פרסום: 04 יולי 2016
המשך דיני ברכות התורה: האם ברכת "אהבת עולם" פוטרת את ברכות התורה? אם ישן על מטתו בלילה וקם ללמוד תורה וברך ברכות התורה ושוב חזר לישון האם צריך לברך שוב ברכות התורה?
אחר שברך ברכות התורה הנכון שילמד מיד תורה, כדי שלא יפסיק בין ברכות התורה לבין מצות תלמוד תורה, ולכן נהגו היום לומר פרשת הכוהנים מיד אחר "ברכות התורה", והטעם שנהגו לומר פסוקים אלו משום כמו שאדם שעולה לתורה צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים לכך תקנו אחר ברכות התורה לומר שלוש פסוקים, ונקטו שלושה פסוקים אלו משום שיש בהם ברכה לעם ישראל.

כאשר ברך האדם ברכות התורה אזי כל היום יכול לשבת וללמוד ואין צריך לחזור ולברך שוב, אפילו שהלך באמצע היום לעסקיו והסיח דעת מלימוד התורה וכן ברכות התורה פוטרת הלילה שבא אחר היום שברך ואינו נחשב הפסק אלא אם כן הלך לישון על מטתו שנת קבע כמו שנבאר בהמשך.

אם שכח האדם ולא ברך ברכות התורה, וכבר קרא ברכת "אהבת עולם" שבתפילה לפני קריאת שמע, אינו צריך לחזור ולברך ברכות התורה לאחר התפילה, מפני שבברכת "אהבת עולם" יש בה מעין ברכת התורה, שהרי אומר בברכה "ותן בלבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות וכו'", וכן הדין לגבי ברכות התורה בערב כגון שישן שנת קבע על מיטתו וקם באמצע הלילה, שחייב לברך שוב ברכות התורה, וקודם שברך ברכות התורה הלך והתפלל ערבית, אזי אינו צריך לברך ברכות התורה אחר תפילת ערבית משום שכבר ברך ברכת "אהבת עולם" של קריאת שמע של ערבית ויצא ידי חובה.

ברכת "אהבת עולם" פוטרת את ברכות התורה דווקא אם למד מיד לאחר מכן, ואם למד אחר התפילה נחשב הדבר שלמד מיד אחר ברכת "אהבת עולם" ומועיל הדבר לעשות כן, אפילו שלמד רק אחר "עלינו לשבח" יוצא ידי חובת ברכות התורה בברכת "אהבת עולם", (ועיין בהמשך מה הדין בדיעבד).

יש אומרים שמכיוון שקורא אדם קריאת שמע מיד אחר ברכת "אהבת עולם" נחשב הדבר שלמד אחריה, ויש אומרים שזה לא מועיל כיוון שזה נחשב תפילה ולא כלימוד, (אולם לכולי עלמא אם קרא קריאת שמע בברכותיה לאחר שעבר זמנה של קריאת שמע נחשב לו הדבר שלמד לאחר התפילה כיוון שכבר עבר זמנה ופוטרת אותו מברכות התורה) ולכן אם שכח בבוקר ולא ברך ברכות התורה וכבר ברך ברכת "אהבת עולם" ילמד אחר התפילה ולא יסמוך על הקריאת שמע שעשה, ובדיעבד אם לא למד אחר התפילה והלך לעסקיו ואחר כמה שעות רוצה ללמוד תורה, אינו צריך לברך ברכות התורה, כיוון שספק ברכות להקל, שיש אומרים שיצא על ידי קריאת שמע שקרא בתפילה ויש אומרים שלא חייב ללמוד אחר התפילה, ולכן לא יחזור לברך ברכות התורה.

כל מה שכתבנו שמועיל לצאת ידי חובה בברכת "אהבת עולם" אם לא ברך ברכות התורה, הוא אפילו שלא כיוון בהדיא לצאת ידי חובה בברכת "אהבת עולם", אלא ששכח לברך בבוקר ברכות התורה וקרא בסתם ברכת "אהבת עולם" שיוצא בזה ידי חובה כמו שכתבנו למעלה.

אם שכח לברך ברכות התורה ויצא ידי חובה בברכת "אהבת עולם" כמו שכתבנו למעלה, אזי כל היום יכול לשבת וללמוד ואין צריך לחזור ולברך שוב, אפילו שהלך באמצע היום לעסקיו והסיח דעת מלימוד התורה, וכן יכול ללמוד בלילה שבא אחר היום ואינו נחשב הפסק אלא אם כן הלך לישון על מטתו שנת קבע כמו שנבאר בהמשך.

אם ישן ביום שנת קבע על המיטה, אינו צריך לחזור ולברך אחר כך ברכות התורה, משום שזה אינו נחשב הפסק, אולם אם ישן על מטתו שנת קבע בלילה אפילו אם קם קודם חצות לילה, צריך לברך ברכות התורה קודם שילמד תורה (אולם ברכות השחר אין לברכם לפני חצות הלילה), ושנת קבע על המיטה היינו כל שנרדם וישן על המיטה אפילו זמן מועט ואפילו ישן עם בגדיו.

הקם ממטתו בעוד לילה וברך "ברכות התורה" ועסק בתורה, וחזר לישון בעוד לילה שנת קבע על המיטה, צריך לברך שוב ברכות התורה כאשר יקום, אולם אם הלך לישון אחר שעלה עמוד השחר אינו צריך לחזור ולברך.
אם נשאר ער במשך כל הלילה מנהג הספרדים ועדות המזרח לברך ברכות התורה כאשר יגיע עלות השחר, אולם אצל האשכנזים יש בזה כמה מנהגים, יש כאלו שעושים כמו הספרדים, ויש כאלו ששומעים מאדם אחר ממי שישן בלילה על המיטה.