ברכת שמן זית

מאת: 
קטגוריה: הלכות ברכות
ת. פרסום: 20 אוקטובר 2013
מדוע אין מברכים על שמן זית? ומתי כן מברכים עליו?
הגמרא בברכות דף לה עמוד ב' אומרת שעל שמן זית ששותה אותו מברך עליו "בורא פרי העץ" והגמרא שם שואלת באיזה צורה מדובר שאם שותה שמן זית מברך עליו בורא פרי העץ הרי שמן זית אם שותה אותו לבדו זה מזיק לו ( לשון הגמרא הוא "אוזוקי מזיק ליה"), ולכן הגמרא עונה בסוף כל המהלך שמדובר ששותה שמן זית מעורבב ביחד עם אניגרון,( אניגרון פירושו זה מים שהתבשל בהם תרד) ושותה את זה לרפואה ועל דבר כזה מברך "בורא פרי העץ".

והנה בפירוש הגמרא שאומרת ששמן זית מזיק יש שני פירושים בראשונים:
1. פירוש רש"י- הכוונה ששמן זית מזיק את גוף האדם ועל דבר כזה שמזיק את גוף האדם זה לא נחשב אכילה שטעונה ברכה.
2. פירוש המאירי-הכוונה ששותה את השמן זית זה מזיק את השמן היינו שמפסיד אותו, כיון שאדם ששותה אותו אין לו שום הנאה ממנו שלא נהנה בשתיית שמן זית ולכן זה נחשב כאילו זרק את השמן והפסיד אותו שהיה יכול להשתמש בו לדבר שהיה נהנה ממנו (כגון להדליק את הנר עם שמן זית), ולכן זה נקרא שהזיק את השמן.

מרן השולחן ערוך פסק בסימן רב' סעיף ד' שאדם ששותה שמן זית כמות שהוא לבדו אינו מברך עליו כיון שהוא מזיק.
אולם כל מה שאמרנו מדובר בשמן זית דווקא שיש לו שני מגרעות 1.מזיק בשתייתו 2. אין בשתייתו הנאה, אבל שאר מאכלים או משקים שמזיקים לגוף אם יש בהם הנאה לחיך מברכים עליהם אף על פי שמזיקים לגוף כיוון שסוף סוף אדם נהנה מהם באכילתו.

לסיכום יוצא מהלכה מספר דינים:
1.שמן זית ששותה אותו לבדו אין לברך עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה ואין הבדל אם שותה קצת או הרבה בכל אופן אם שותה אותו לבדו אין לברך עליו.
2.מאכלים או משקים שמזיקים לגוף מברכים עליהם ברכה ראשונה ואחרונה משום שסוף סוף נהנה באכילתם ויש הנאה לחיך האדם.
3.אם שותה שמן זית עם משקה אחר (כגון שמערב בו מים שהתבשלו בהם ירקום או פירות או שמערב בשמן זית משקה אחר) ושותה את השמן זית שמעורב בו משקה אחר לשם רפואה כגון שיש לו כאבי גרון הדין הוא אם השמן זית הוא יותר מרובה מהמשקה השני יברך על זה "בורא פרי העץ", אבל אם המשקה האחר שמעורב עם השמן זית יותר מרובה מהשמן זית יברך על המשקה הזה "שהכל נהיה בדברו".
4.מה שאמרנו בהלכה מספר 3 ששותה שמן זית עם משקה אחר ושותה את זה לשם רפואה ויש רוב של שמן זית אז מברך עליו "בורא פרי העץ" הוא הדין גם לגבי ברכה אחרונה שאם שותה שיעור רביעית (81 גרם) מן השמן זית עצמו בזמן שתיית רביעית (שזה בערך כשניה וחצי) צריך לברך ברכה אחרונה ברכת מעין שלוש "על העץ ועל פרי העץ".
5.אם שותה שמן זית עם משקה אחר לא לשם רפואה יש לברך "שהכל נהיה בדברו" אפילו שהשמן זית מרובה יותר מהמשקה.