ברכת הראיה חלק ג

מאת: 
קטגוריה: הלכות ברכות
ת. פרסום: 18 ינואר 2016
ברכת 'שיצר אתכם בדין' שמברכים על ראיית בית קברות, מתי מברכים והאם סומא גם מברך ברכה זו.
1. הרואה בתים נאים בארץ ישראל של עשירי ישראל ובעלי צדקות, יאמר "ברוך המציב גבול אלמנה", ואם רואה אותם חרבים יאמר ללא שם ומלכות "ברוך דיין האמת", וכן אם רואה בתי כנסיות שהם נאים בין אם רואה אותם בארץ ישראל בין אם רואה אותם בחוץ לארץ, יאמר "ברוך מציב גבול אלמנה", ואם רואה בתי כנסיות שהם חרבים יאמר ללא שם ומלכות "ברוך דיין האמת".

2. הרואה קברי ישראל צריך לברך בשם ומלכות "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, ודן אתכם בדין, וזן אתכם בדין, וכלכל אתכם בדין, והחיה אתכם בדין, והמית אתכם בדין, והוא עתיד להחיותכם ולהקימכם בדין לחיי העולם הבא, והוא יודע מספר כולכם בדין, ברוך אתה ה' מחיה המתים", ואחר שבירך יאמר את הפסוק "יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טליך וארץ רפאים תפיל" (ישעיה פרק כו' פסוק יט'), ויניח ידו על הקבר בשעה שאומר פסוק זה.
המקובלים כתבו שישים יד שמאל על הקבר ויאמר את הפסוק "ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו" (ישעיה פרק נח' פסוק יא'), ויסיים ויאמר "תשכב בשלום ותישן בשלום עד בא מנחם משמיע שלום".
וכשרואה קברי אומות העולם יאמר "בושה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר וציה וערבה" (ירמיה פרק נ' פסוק יב').

3. נוהגים מי שמגיע לבית הקברות, נותן איזה עשב תלוש או אבן קטנה ומניח אותה על הקבר, וזה נועד לזיכרון להראות שהיה על הקבר של הנפטר.

4. אסור ללכת לבקר בקבר אחד פעמיים באותו יום.

5. אם רואה מקום שיש שם רק קבר אחד בלבד, אין לברך עליו את הברכה "אשר יצר אתכם בדין", אלא יאמר את הברכה ללא שם ומלכות.

6. רק כאשר נמצא סמוך ממש לבית הקברות ורואה את הקברות מקרוב אז יש לברך את הברכה "אשר יצר אתכם בדין", ונכון יותר שיעמוד בתוך ארבע אמות לקברים, אולם אם רואה את הקברים מרחוק אינו רשאי לברך את הברכה על הקברות, ולכן אם נוסע במכונית ורואה בתי קברות אין לו לברך על הקברות עד שיעמוד סמוך ממש לקברים, ואפילו אם נמצא מחוץ לבית הקברות סמוך לחומה לא יברך, עד שיהיה סמוך ממש לקברים עצמם, ומכל מקום אם ראה את הקברים מרחוק ולאחר מכן בא לבית הקברות בתוך שלושים יום מהראייה שראה את בית הקברות, אינו רשאי לברך למרות שנמצא סמוך ממש לקברים, אף על פי שלא ברך כשראה את הקברים מרחוק, כיוון שיש אומרים שאפשר לברך אם רואה את הקברים מרחוק (ואף על פי שאין אנו פוסקים כשיטתם) ואם כן לפי שיטתם זה אותו הבית קברות ועדיין לא עברו שלושים יום לכן אין לברך עליו, וכלל גדול בידינו "ספק ברכות להקל".

7. גם בשבת צריך לברך ברכת "אשר יצר אתכם בדין", כשרואה קברי ישראל.

8. ברכת הראיה על הקברים, היא לשלושים יום, דהיינו שאם בית קברות ובירך עליו ברכת "אשר יצר אתכם בדין", ובתוך שלושים יום ראה שוב את הבית קברות שעליו ברך אין לו לחזור ולברך שוב ברכת "אשר יצר אתכם בדין", ושלושים יום שצריך בין ראיה לראיה הכוונה לשלושים יום מלאים, והיינו שצריך שיעברו שלושים יום מלאים לא כולל את יום הראיה האחרון שראה ולא את היום שרואה עתה שצריך שיהיה שלושים יום מלאים ביניהם, אבל אם ראה קברים ובירך עליו ברכת "אשר יצר אתכם בדין", ואחר כך ראה בית קברות אחר צריך לברך שוב על הבית קברות השני "אשר יצר אתכם בדין".

9. אם ראה בית קברות ולאחר מכן בתוך השלושים יום חזר לאותו בית הקברות, אלא שבינתים נוספו שם קברות חדשים, ואפילו אם נוסף קבר אחד חדש, צריך לחזור ולברך ברכת "אשר יצר אתכם בדין".

10. הרואה אחד מהדברים שצריך לברך ברכת הראיה כגון מלך או ים או מדבר, צריך שיראה אותם בעיניו, ולכן אם רואה אותם דרך הטלויזיה או דרך המחשב אפילו שזה בשידור ישיר אין לו לברך עליהם ברכת הראיה, וכן אם רואה את אחד מהדברים הללו דרך ראי אין לו לברך ברכת הראיה, אלא יאמר את הברכה ללא שם ומלכות, ואם רואה על ידי משקפת או טלסקופ אזי אם רואה את הדברים היטב צריך לברך ברכת הראיה על מה שרואה, אולם כבר ביארנו שברכת "אשר יצר אתכם בדין" על קברי ישראל, צריך שיהיה סמוך לקברות עצמם, ולכן אין לו לברך אם רואה על ידי משקפת או טלסקופ כיוון שאינו נמצא ליד הקברים.