ברכת הקשת

מאת: 
קטגוריה: הלכות ברכות
ת. פרסום: 21 דצמבר 2015
אם ראה קשת ובירך עליה מתי יכול לברך עוד פעם על הקשת? האם מותר לומר לחברו שיש קשת בשמים?
מסופר בתורה בפרשת נח, שאחר שהביא ה' יתברך מבול על העולם, ה' יתברך נשבע שלא יביא יותר מבול לעולם, והקב"ה הביא אות ברית שהוא קשת שנראה בשמים, וכמו שרשום בפסוקים (בראשית פרק ט' פסוקים יב'-טו') "ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדורות עולם, את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ, והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן, וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר, והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ".

תקנו חכמים לברך על הקשת כאשר רואה את הקשת, ונוסח הברכה הוא "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו".
הגמרא במסכת חגיגה (דף טז' עמוד א') אומרת שאדם שמסתכל בקשת עיניו כהות, והטעם משום שהפסוק ביחזקאל אומר "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, הוא מראה דמות כבוד ה'", היינו שהנביא דימה את הסתכלות בקשת להסתכלות בכבוד שמים, שכמו שבהסתכלות בקשת אין רואים מראה ממשי, כך גם ההתגלות לש ה' יתברך לנביא אין זו ראיה ממשית, וכיוון שדימו את ההסתכלות בקשת להסתכלות בכבוד השכינה לכן צריך לנהוג כבוד בהסתכלות בקשת.

1. קודם שמברך על הקשת צריך שיראה את הקשת כולה שהיא כחצי גורן עגולה, ומכל מקום אם אי אפשר לראות את כל הקשת, ורואה רק מקצתה הרוצה לברך יש לו על מה שיסמוך.

2. אם רואה את הקשת בלילה יש לברך עליה. וכן אם רואה את הקשת דרך החלון מברך על הקשת, אולם אם רואה את דמות הקשת במים אין לו לברך על הקשת הזאת.

3. אם ראה את הקשת ובירך עליה, ולאחר מכן חזר וראה קשת אחרת, אם התפזרו העננים מראיית הקשת הראשונה צריך לחזור ולברך על הקשת השניה, ואם לא התפזרו העננים מזמן ראיית הקשת הראשונה, לא יברך על הקשת השניה, אולם אם עבר היום שבירך על הקשת וחוזר ורואה את הקשת ביום שלאחריו, צריך לברך על הקשת, וכדין ברכת על ברקים ורעמים שביארנו במאמר הקודם (עיין הלכות "דיני ברכת הרעמים וברקים").

4. אף על פי שכתבנו למעלה שאין להסתכל בקשת, מכל מקום מותר לראות את הקשת כדי שיוכל לברך עליה, ורק להסתכל בה ביותר אסור.

5. נחלקו הפוסקים אם רואה קשת האם מותר להגיד לחברו שיש קשת כדי שחברו גם כן יברך עליה, דעת כמה מהאחרונים שאין לומר לחברו שיש קשת בשמים, משום שזה מוציא דיבה, שהרי הקשת מסמנת שה' יתברך כועס ורוצה להביא מבול לעולם ורק משום הברית שכרת עם נח שלא להביא יותר מבול לעולם ה' יתברך לא מביא מבול, כמו שכתבנו בפסוקים למעלה, ולכן אין לומר לחברו שיש קשת בשמים משום שהוא מוציא דיבה על העולם שהם לא מתנהגים כמו שצריך, אולם דעת כמה אחרונים אחרים שיש לומר לחברו שנראה הקשת בשמים כדי שחברו גם כן יברך על הקשת, ואדרבה אנו שמחים ומודים לה' יתברך אשר בחסדו כרת ברית שלא להחריב את העולם, וטוב לומר לחברו שיש קשת כדי שגם חברו יראה את הקשת ויברך עליה, ועל ידי זה גם חברו יתעורר לחזרה בתשובה, ולהלכה אדם שרואה את הקשת יאמר גם לחבריו שנראתה הקשת כדי שגם הם יברכו.

6. אם ראה את הקשת באמצע פסוקי דזמרה או באמצע ברכות קריאת שמע, אם יוכל לסיים את הפרק שנמצא בו ולברך על הקשת בבין הפרקים יעשה כן, אולם אם חושש שמא תעבור הקשת עד שיסיים את הברכה, יפסיק אפילו באמצע הפרק ויברך על הקשת, שהרי אם ימתין עד שיסיים תעבור הקשת, ולצורך מצוה עוברת מותר להפסיק אפילו באמצע הברכה של קריאת שמע או פסוקי דזמרה.