ברכת שהחיינו על פרי חדש חלק ב

מאת: 
קטגוריה: הלכות ברכות
ת. פרסום: 17 נובמבר 2015
האם מברכים ברכת "שהחיינו" על פירות מורכבים? ומה הדין לגבי ענבים האם מברכים "שהחיינו" על ענבים ירוקים וגם על ענבים שחורים, או שברכת "שהחיינו" על סוג אחד פוטרת את הסוג השני?
1. פירות מורכבים מין בשאינו מינו, אף על פי שאסור לעשות כן מהתורה לחברם יחד, מכל מקום אם עשו כן הפרי שיוצר מהם (היינו הפרי המורכב) מותר לאוכלו, ולכן פרי חדש שמתחדש משנה לשנה והוא פרי מורכב ואוכלו פעם ראשונה באותה שנה צריך לברך עליו ברכת "שהחיינו", אולם אם ברך ברכת "שהחיינו" על שני מיני הפירות שמהם הורכב הפרי, ולאחר מכן בא לאכול מהפרי שמורכב משני הפירות, אין לו לברך על אותו הפרי המורכב, וכן אם ברך על הפרי המורכב ברכת "שהחיינו", ולאחר מכן בא לאכול ממיני הפירות שמהם הורכב הפרי, אין לו לברך על אותם הפירות ברכת "שהחיינו".

2. אם היו לפני כמה פירות חדשים שצריך לברך עליהם ברכת "שהחיינו", יברך על פרי אחד ברכת "שהחיינו" ויפטור את כל שאר הפירות מברכת "שהחיינו", ואפילו אם אין בדעתו עכשיו לאכול מכל סוגי הפירות שיש לפניו שצריך לברך עליהם ברכת "שהחיינו", אלא דעתו לאכול רק סוג אחד של פרי, יברך על האחד שאוכל ברכת "שהחיינו" ובכך פוטר את כל שאר הפירות מכיוון שכולם נמצאים כאן לפניו, ואין צריך לברך עליהם ברכת "שהחיינו" כאשר אוכלם בפעם אחרת, אולם אם נמצא לפניו רק פרי אחד שצריך לברך עליו ברכת "שהחיינו", ויודע שצריכים להביא לו עוד פרי חדש אחר שצריך לברך עליו ברכת "שהחיינו", אין ברכת "שהחיינו" שמברך על הפרי הראשון פוטרת את הפרי החדש השני שלא נמצא לפניו, ואפילו אם כיוון בפירוש לפטור את הפרי השני (זה שלא נמצא לפניו), אין הדבר מועיל כלל, ולכן שיבוא הפרי השני החדש יצטרך לברך שוב ברכת "שהחיינו" מלבד מה שברך על הפרי הראשון שהיה לפניו, ועדיף במקרה כזה (שפרי חדש אחד נמצא לפניו ויודע שעתיד לבא לפניו עוד פרי חדש אחר), שיאכל את הפרי הראשון שלפניו ויברך עליו ברכת "שהחיינו", ויכוון בפירוש בשעה שמברך שאין בדעתו לפטור את המין השני שיביאו לפניו יותר מאוחר.

3. אם יושבים כמה אנשים ביחד והובאו לפניהם פירות חדשים שצריך לברך עליהם ברכת
שהחיינו", אפילו אם היה לכל אחד ממין אחר של פרי חדש, מעיקר הדין יכול אחד מן האנשים לברך ברכת "שהחיינו" ויפטור את כולם ובכך יוצאים השומעים ידי חובה מדין "שומע כעונה" (ויכוון המברך להוציא את השומעים, והשומעים יתכוונו לצאת ידי חובה בברכת המברך), אולם טוב יותר שכל אחד יברך לעצמו ברכת "שהחיינו" מאשר שאחד יברך בשביל כולם.

4. ישנם פירות שדומים לפירות אחרים או בשם או במראה או בטעם, ולכן אם ברך ברכת "שהחיינו" על מין אחד אין לו לחזור ולברך על מין אחר הדומה למין זה שכבר ברך עליו, ואפילו אם טעמם שונה זה מזה אלא שנקראים בשם אחד או אם שמותיהם שונים אבל טעמם אחד, אין לברך ברכת "שהחיינו" על המין השני כיוון שכבר ברך על המין הראשון, ולכן על אפרסקים, ענבים, שזיפים, תאנים, תפוזים, תפוחים, מברך על זן אחד ברכת "שהחיינו" ובכך פטר את כל הזנים האחרים, לדוגמא אם ברך כבר על האפרסק אין לו לברך על נקטרינה, משום שנקטרינה היא זן מסוגי האפרסק, וכן אם ברך על ענבים ירוקים ברכת "שהחיינו" אין לברך ברכת "שהחיינו" שוב כאשר אוכל ענבים שחורים, אלא בברכה שברך "שהחיינו" על הענבים הירוקים פטר את הענבים השחורים, אולם אם היו מיני פירות שדומים זה לזה אלא שיש שינוי מסוים ביניהם כגון בשמם, וגם אינם גדלים באותה עונה דהיינו שפירות האילן האחד בשלים בתחילת הקיץ ופירות האילן השני בשלים בסוף הקיץ, יש לברך ברכת "שהחיינו" על כל אחד מהם.

5. על כל מיץ שנסחט מפרי חדש אין לברך על המיץ ברכת "שהחיינו", חוץ ממיץ ענבים חדשים שנעשו בבית, מכיוון שכל פרי מה שנסחט ממנו היא לא נחשב לפרי אלא לזיעה של הפרי, חוץ מן הענבים שאם סחטם המשקה שלהם נחשב עדין ולכן אפשר לברך עליו ברכת "שהחיינו", אולם כל זה דווקא שיודע שאלו ענבים חדשים היינו שזה פעם הראשונה, אבל על מיץ שמיוצר בחניות אין לברך עליו ברכת "שהחיינו", משום שאין אלו ענבים חדשים, ואפילו אם יודע שזה מענבים חדשים הרי אינו ניכר שהוא מענבים חדשים שהרי מוסיפים לו חומר משמר ואפשר להשתמש בו לאחר הרבה זמן.

6. אם יש לפניו פרי חדש וגם מיץ פירות טבעי שנסחט מאותו הפרי, יקדים לאכול את הפרי ויברך ברכת "שהחיינו" על הפרי, אולם אם בדיעבד הקדים ושתה את המיץ אין לו לברך ברכת "שהחיינו" על הפרי, אף על פי שגם לא ברך על המיץ ברכת "שהחיינו", אולם אם שניהם ממש לפניו ושתה מהמיץ ולא ברך "שהחיינו" ובא לאכול את הפרי מיד יכול לברך ברכת "שהחיינו" על הפרי, מכיוון שהכל נחשב אכילה אחת, וזה דומה למי ששכח לברך ברכת "שהחיינו" על הפרי ונזכר באמצע שאוכל את הפרי, שצריך לברך ברכת "שהחיינו".  

7. מעיקר הדין אפשר לברך ברכת "שהחיינו" גם על ירקות חדשים, ואין הבדל בין פירות חדשים לבין ירקות חדשים, אולם כיום לא נהגו לברך ברכת "שהחיינו" על רוב סוגי הירקות, והטעם הוא מפני שהירקות נשמרים בקירור והם מצויים בחניות ובשוקים בכל ימות השנה,ולכן יש לברך על ירקות או פירות ברכת "שהחיינו" דווקא במינים אינם מצויים בחניות ובשוקים בכל ימות השנה, ואז ממילא יש שמחה והתחדשות של אותו ירק או פרי, אולם אם אותן ירק או פרי מצויים בכל ימות השנה בשוקים ובחניות, וכאשר מביאים מהפרי או מהירק מגידול חדש והוא ניכר וטרי לעין במראהו ובטעמו שהוא חדש והוא לא מן הישן הקפוא, יש לברך עליו ברכת "שהחיינו", אולם אם אינו ניכר במראהו ובטעמו ואין הבדל כל כך בין הישן לחדש, אין לברך עליו ברכת "שהחיינו", ולכן על ירקות מיובשים או מוקפאים אין לברך ברכת "שהחיינו", וכן על ירקות ופירות שרגילים לשווקם בחניות ויש לו ספק אם הם יבול חדש או ישן אין לו לברך עליהם ברכת "שהחיינו".