ברכה אחרונה

מאת: 
קטגוריה: הלכות ברכות
ת. פרסום: 01 יולי 2014
איזה ברכה צריך לברך קודם "על המחיה" או "בורא נפשות"?, אם בירך אחר אכילת הפת "על המחיה" האם יצא ידי חובה?
1. אם אכל כזית תבשיל ממיני דגן או כזית עוגה, ואכל גם כזית מפירות שבעת המינים, וגם שתה רביעית יין, מברך ברכה אחת מעין שלוש על כל הדברים, ויאמר כך בתחילת הברכה: "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה, ועל הגפן ועל פרי הגפן, ועל העץ ועל פרי העץ", ובסוף הברכה יחתום כך: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם על הארץ ועל המחיה (ואם זה דגן של ארץ ישראל אומר "על מחיתה") ועל פרי הגפן (ואם זה יין של ארץ ישראל אומר "פרי גפנה") ועל הפירות (ואם זה פירות שגדלו בארץ ישראל אומר "ועל פירותיה"), וכן אם התחייב רק בשני דברים שצריך לברך אחריהם ברכת "מעין שלוש" כולל את שניהם בברכה אחת, כגון: אכל כזית מפירות שבעת המינים וגם שתה רביעית יין כולל את שניהם בברכה אחת (ואומר בתחילת הברכה "על הגפן ועל פרי הגפן ועל העץ ועל פרי העץ" וחותם בסוף הברכה "על הארץ ועל פרי הגפן (ואם זה מארץ ישראל אומר "על פרי גפנה") ועל הפירות (ואם זה מארץ ישראל אומר "על פירותיה"), וכן הוא הדין שאכל כזית ממיני דגן ושתה יין שכולל את שניהם בברכה אחת).

2.  אם אכל כזית תבשיל ממיני דגן או כזית עוגה, או שאכל כזית מפירות שבעת המינים, או ששתה רביעית יין, וגם אכל דברים שחייב לברך אחריהם ברכת "בורא נפשות" כגון: כזית בשר או דגים, או שאר דברים שאין גידולם מן הארץ, צריך לברך קודם ברכת "מעין שלוש" ולאחר מכן יברך ברכת "בורא נפשות".

3. אולם אם אכל מפירות העץ שאינם משבעת המינים וגם אכל פירות משבעת המינים, (כגון שאכל כזית תפוח וגם אכל כזית תמר), יברך ברכת "מעין שלוש" (על העץ ועל פרי העץ) ואינו צריך לברך אחר כך  ברכת "בורא נפשות", מפני שבברכתו שמברך "על העץ ועל פרי העץ" פוטר את פירות שאינם משבעת המינים מפני שגם הם פרי עץ, ולכן הם נכללים בברכה אחת שמברך "מעין שלוש", (ופשוט שאם אכל רק מפירות שאינם משבעת המינים צריך לברך אחריהם ברכת "בורא נפשות", ורק אם אכל איתם גם מפירות משבעת המינים אז מברך ברכה אחת "מעין שלוש").

4. אם אכל כזית תבשיל ממיני דגן או כזית עוגה, או ששתה רביעית יין, ואכל מפירות שאינם משבעת המינים (כגון שאכל עוגה או ששתה יין ואכל גם כזית תפוח), או אם אכל כזית תבשיל ממיני דגן או כזית עוגה, או ששתה רביעית יין, ואכל גם מפירות האדמה או ירקות (היינו שאכל כזית עוגה או ששתה רביעית יין ואכל גם כזית מלפפון או אבטיח), יברך בתחילה ברכת "בורא נפשות" על הפירות שאינם משבעת המינים או על הירקות, ורק אחר שבירך ברכת "בורא נפשות" יברך ברכת "מעין שלוש" על כזית ממיני דגן שאכל או על הרביעית יין ששתה, ואם בדיעבד בירך בתחילה ברכת "מעין שלוש" על כזית ממיני דגן שאכל או על הרביעית יין ששתה, אינו יכול לברך שוב ברכת "בורא נפשות" על הפירות שאינם משבעת המינים או על הירקות, כיוון שבברכת "מעין שלוש" הוא פטר את הפירות שאינם משבעת המינים או את הירקות, מפני שמזכיר בברכת "מעין שלוש" על "תנובת השדה" ופירות שאינם משבעת המינים וכן ירקות הם בכלל "תנובת השדה", ולכן יזהר ויברך תחילה ברכת "בורא נפשות" על הפירות שאינם משבעת המינים או על הירקות.

5. אם אכל פת והתחייב לברך אחרי אכילת הלחם ברכת המזון, וטעה ובירך ברכת "על המחיה" במקום ברכת המזון יצא ידי חובה, ואינו צריך לחזור ולברך.